INATIONAL Student Financial Aid Scheme (NSFAS) isithole izicelo ezingaphezu kuka-190 000 zokusekwa kwezitshudeni ngaphambi kokuthi kuvalwe ukufaka izicelo ekupheleni kwenyanga.

AbeNSFAS banxuse abafuna ukwesekwa ukuthi baqhubeke bafake izicelo besebenzisa i-internet.

Umlawuli weNSFAS, uDkt Randall Carolissen, uthe sebethole izicelo eziwu-191 887 wathi isibalo sikhule kakhulu ngoba ngesikhathi esifanayo nyakenye ziwu-90 000 kuphela izicelo abazithola.

“Lokhu kusho ukuthi ngosuku sithola izicelo eziwu-3 500. Ukukhula kwesibalo ngale ndlela singakuyamanisa nohlelo olulula lokufaka isicelo olungathathi ngisho imizuzu emihlanu ukuluqeda. Iwindi lokufaka izicelo silivule ngoSepthemba.”

Uthe izitshudeni zingafaka izicelo emahhovisi aseduzane eNational Youth Development Agency (NYDA) ngaphambi kokuphela kwenyanga.

UCarolissen uthe zingaphezu kuka-30 000 izitshudeni ezithole usizo emahhovisi eNYDA wathi ngeke besalivula elinye iwindi lokufaka izicelo uma sekuvaliwe ekupheleni kwenyanga.

“Sizazisile izikhungo ukuthi izitshudeni ezixhasiwe akumele zikhokhe imali yokubhalisa uma sezibhalisa ngoJanuwari. Siyanxusa izitshudeni ukuthi zingashintshi izinombolo zocingo uma sezifake izicelo ukuze kube lula ukuxhumana.”

Ziwu-174 564 izicelo ezitholiwe zabafuna uxhaso lokufunda emanyuvesi, zibe wu-17 322 zabafuna ukufunda emakolishi amakhono amaTVET.

IKwaZulu-Natal inesibalo esiphezulu sabafake izicelo ngabawu-53 626; Gauteng (43 943), neLimpopo (27 716).

I-Unisa yikhungo esinesibalo esiphezulu sabafuna uxhaso kulandele i-UJ, TUT ne-UKZN.

Emakolishi amakhono iLangeni TVET ezinze ePinetown inesibalo esiphezulu sabafuna uxhaso.

Bawu-22 038 abahola imali yesibonelelo kwaSassa abafake izicelo kanti abesilisa yibona abaningi abafake izicelo zoxhaso njengoba bengu-122 322 kuthi abesifazane babengu-69 565.

Abafuna ukuthola ulwazi bangashayela inombolo yamahhala yeNSFAS ethi:0860 007 327.