Xhumana neSolezwe

Ngixumana kanjani neSolezwe?
Usungaxhumana neSolezwe usebenzisa ifomu elinika umbiko weliphepha lezindaba. Ungasiza ngokukhetha isiqephu esifanele usisize size nathi sikusize. Noma singathanda ukuthi usithinte ngendhlela yokusinika umbiko ngezinqubo mangabe udinga ukuxhumana nathi ngocingo usungafonela umhleli wezindaba uSlindile Khanyile kule zinombolo 031 308 2753 noma ubhalele kuleli kheli [email protected].

Ngixumana kanjani nomnyango wezokukhangisa?
Ukucela incazelo ngokukhangisa kwiIsolezwe, noma udinga ukufaka isicelo sokukhangisa, ungasiza uxumane nomphathi wezentengiso kwiIsolezwe, uLinda Nxumalo kuleli kheli [email protected].

Ingabe Isolezwe linawo ama-akhawunti omsakazo oluntu?
Isolezwe linama-akhawunti athe ukuba maningana okuxumana nabantu kanye nama-akhawunti amaqembu ahlukene nahlanganiswe indaba eyodwa. Kanti futhi sinawo ama-akhawunti kaTwitter noFacebook amaphephandaba ethu amaningi. Ungathola Isolezwe kuTwitter lana
Ungathola Isolezwe kuTwitter lana @Isolezwe, ku Facebook kunye noInstagram. Ungathola Isolezwe kuTwitter lana (Isolezwe ngeSonto or Isolezwe ngoMgqibelo isibonelo) ubese ulandela ezokuxumana.

Ngingafaka iatikhili lokusakaza kwi-Isolezwe?
Isolezwe alinazo izimali zokubhadala ababhali abazisebenzelayo. Kepha mangabe iatikhili lisimahla ungathumele i-imeyili kuleli kheli [email protected] sizolibheka.

Ngicabatha ukuthi ngibone okungeloqiniso kwiatikhili leIsolezwe, noma ngibone okunginengile kwiwebhsayithi yeIsolezwe. Ngixumane nabani?
Siza usebenzise ifomu lethu lokubika ukunikezela incazelo ngesikhalo sakho. Sizolungisa zonke izikhalo ngokushesha okukhulu

Nginombiko engingathanda ukuwunikezela abe Isolezwe, noma imibuzo ngesayithi, noma izinkinga ngezochwepheshe. Ngibhalele bani?
Uma ngabe unemibuzo, imibuzo ngenxaso nenxaso yezochwepheshe sebenzisa ifomu lethu lokubika use uqondisa umbuzo kumnyango ofanele.

Unayo yini incwadi yezindaba? Ngiphuma kanjani kuyona?
Isolezwe linencwadi yezindaba yansuku zonke. Uma ufuna ukusayina, siza ubuke indlea yokusetshenziswa ezansi kwephepha.

Ngiyekela kanjani ukuba yinxhenye yencwadi yenu yezindaba?
Noma sithemba ukuthi uthola incwadi yethu yezindaba ilusizo futhi inencazelo edingekayo, uma ufuna ukuyekela ukuba omunye walabo abathola incwadi yezindaba ungacofoza inkinobho ethi “ngiyayekela ukufunda incwadi yezindaba-unsubscribe”ezansi kwencwadi yezindaba ofukan ukuzikhipha kuyona. Sisize usinike izizathu zokuthi uyekele ukuba womunye wababhalisele leli phepha lezindaba.Kuyasiza ukukhuphula izinga lezinhlelo zethu kulabo bazifundayo.

Yini iRSS?
IRSS (noma iReally Simple Syndication) izinkomba zamahala eziqukethiwe ngamawebhsayithi owathanda kakhulu kubandakanya ne-Isolezwe. Ziqukethe izihloko zendaba eziphambili, isifingqo noma isigaba esichukuluziwe, saze saxhumaniswa neatikhili ekwiwebhsayithi. Ungasebenzisa lezi zinkomba ukubheka izihloko zendaba eziphambili kwisifunda ndaba esifana noGoogle Reader noma abanye abafunda amaRSS. Kuzodingeka umisele i-akhawunti lokufunda uze ube usekopela kwikheli lenkomba ethize naleyo ofuna ukuyihlaziya. Noma yiziphi izindaba ezinsha ezifikayo ziyazingenele kwi-akhawunti lakho lokufunda.
IRSS (noma iReally Simple Syndication) izinkomba zamahala eziqukethiwe ngamawebhsayithi owathanda kakhulu kubandakanya ne-Isolezwe. Ziqukethe izihloko zendaba eziphambili, isifingqo noma isigaba esichukuluziwe, saze saxhumaniswa neatikhili ekwiwebhsayithi. Ungasebenzisa lezi zinkomba ukubheka izihloko zendaba eziphambili kwisifunda ndaba esifana noGoogle Reader noma abanye abafunda amaRSS. Kuzodingeka umisele i-akhawunti lokufunda uze ube usekopela kwikheli lenkomba ethize naleyo ofuna ukuyihlaziya. Noma yiziphi izindaba ezinsha ezifikayo ziyazingenele kwi-akhawunti lakho lokufunda. Ungasebenzisa izinkomba zeRSS kwiwebsayithi lakho nezinye izinkundla zokushicilela nge-intanethi ezaziwa kakhulu zakhele amathuluzi abandakanya izinkomba zeRSS kwiwebhsayithi lakho.

Ingabe Isolezwe linezinkomba zeRSS?
Yebo sinalo. Ungatholo uhla olude lwezinkomba ephepheni lethi leRSS .Buka https://www.isolezwe.co.za/rss uthole imininingwane.

Legal Advertising: Linda Nxumalo
Email: [email protected]