UKUHLUKUMEZEKA ngezindlela eziningi ngezinye zezizathu okumenza angabi wuvanzi uNksz Beverley Motlhabani onguSihlalo we#TheTotalShutDown KwaZulu-Natal, eyahlela indumezulu yemashi yokulwa nokuhlukumeza ngonyaka odlule
UKHONZE ukuzivalela endlini ngenxa yamahloni owesifazane odume ngokuba phambili ekuhleleni imashi yokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane KwaZulu-Natal.

UNksz Beverley Motlhabani unguSihlalo we-#TheTotalShutDown eyaba ngundabuzekwayo ngo-Agasti nyakenye. UNksz Motlhabani owakhulela eCape Town, uthe naye uke wagilwa kaningi ezigamekweni zokuhlukunyezwa ngokomoya, ngokomqondo nangokwamandla. Wakhulela emndenini onothando nothanda ukusiza, yikona okwenze naye wazinikela ekusizeni abasezinkingeni.

“Ngakhula ngihlala nogogo obesebenza ezindlini kodwa elikhonzile isonto lamaKhatholika. Ubehamba nami njalo ngoMgqibelo eyosiza emizini yabantu, egeza nabagulayo,” echaza.

Mayelana nokuhlukunyezwa, uthe noma engeke achaze kabanzi kodwa kungesinye sezizathu esimenza angayihambi nemicimbi. Uthe ngisho ezinkundleni zokuxhumana ungeniswa umsebenzi kuphela. Ukuhlukumezeka kwamenza anqume ukuphila impilo engekho emehlweni abantu. Utshele Isolezwe ukuthi wake wantshontshelwa imoto, enye yacekelwa phansi ngenxa yakho ukuhlukunyezwa.

Uthe wakhulela ekhaya elinothando kangangoba akakhumbuli kukhona ingxabano. Waqala ukubona ukuhlukana ngokobulili esesenyuvesi. Uthe wayebona ukuthi abesilisa baphathwa ngokwehlukile kwabesifazane. Yilapho aqala khona ukuba nogqozi lokulandela izindaba zobulili. Lokhu kwenza wagcina eyiGender Officer, wangena nasezinhlelweni ezibhekelele ezobulili namalungelo.

Mayelana nemashi yango-Agasti, uthe yaqala ngoba ebona abaningi bebhala ezinkundleni zokuxhumana ngokuhlukumezeka kwabo.

“Ukuhlukumezeka kwakukhona nakudala ukuthi besinake ubandlululo. Okwenza abantu bakhulume ngakho manje ukuthi sesikhululekile, sesiyawazi namalungelo. Sibone kungcono sihlele le mashi ukuze nabahlukunyezwayo babone ukuthi ababodwa,” echaza.

Imashi esifundazweni iyona eyaba nkulu, lokhu okufakazelwe nawukunconywa kukaNksz Motlhabani ngesonto eledlule. Ubenconywa uNgqongqoshe wezaBesifazane uNksz Bathabile Dlamini kwiGender Based and Femicide Summit eThekwini.

UNksz Motlhlabani uncome ukwesekwa uhulumeni wesifundazwe. Le mashi yenza ukuthi uMengameli Cyril Ramaphosa, abambe inkundla yokucobelelana kazwelonke. Kulo nyaka, uNksz Motlhabani uthe bazogubha unyaka we-#TheTotalShutDown, babheke nokuthi yikuphi osekwenzekile ezikhalazweni zabo abazethula kumengameli.

Ugcizelele ukuthi abayona inhlangano kodwa bayiqoqo labesifazane abasiza abanye, ngisho nabathandana nobulili obufanayo ngoba nabo bayahlukumezeka. UNksz Motlhabani wenza iNursing Science eNorth West University, wabuye wenza iSocial Science e-University of KwaZulu-Natal. UyiLife Coach futhi uyivolontiya ezinhlanganweni ezahlukene zobulili.