Isithombe esigciniwe: Luis Tosta on Unsplash

ZIZOKWANDA izindleko kwizakhamizi zaseNingizimu Afrika njengoba kulindeleke ukuthi ikhuphuke ngo-16,5%, intengo yamanzi ngokusho koMnyango wezaManzi nokuthuthwa kweNdle. 

Ukunyuka kwamanzi kulindeleke ukuthi kwenzeke ngo-2020/21 ngenyanga ka-Ephreli. Okhulumela uMnyango Mnuz Sputnik Ratau uthe lolu hlelo lokunyusa intengo yamanzi luqale ekuqaleni konyaka njengoba seluke lwahlongozwa komasipala ezindaweni ezahlukene ezweni. 

Ukunyuka kwamanzi kuzogunyazwa nguNgqongqoshe wezaManzi nokuthuthwa kweNdle uNksz Lindiwe Sisulu ezinyangeni ezimbili ezilandelayo.  

URatau uveze ukuthi intengo yamanzi inganyuka kabili ngo-2020/21 ukuze kuzolungiswa amapayipi kuqashwe nabasebenzi. Ukunyuka kwentengo yamanzi akuzifaki izindleko ezilethwa omasipala uma behlanza amanzi. Ukunyuka kwamanzi kubhekiswe emanzini okumele ahlanzwe kuphela. 

U-Akesh Teeruth, ongusihlalo weStoneham Ratepayers Association ePhoenix uthe ukunyuswa kwentengo yamanzi kuzoba nzima kubantu abahlwempu. “Bazophila kanjani abantu?" Kubuza uTeeruth. Uveze ukuthi amanzi ayisidingongqangi ngakho akasiboni isizathu sokukhushulwa kwentengo yawo. 

Uthe kungcono ukube kwasetshenziswa imali eyalahleka ngenxa yonkohlakalo ukuze kuvinjwe ukunyuka kwentengo yamanzi. Uthe ulindele imibhikisho ezolwisana nokunyuka kwamanzi. 

Okhulumela umasipala weTheku uMnuz Msawakhe Mayisela, uthe abantu kumele baqonde ukuthi lena yindlela ebiza kakhulu ukuze umasipala ezohlanza amanzi azohlinzekwa emphakathini. Uthe kukhokhwa imali enkulu ukuze kufakwe amakhemikhali kanye nogesi osetshenziswayo ukuze kuhlanzwe amanzi ubiza kakhulu. 

UMayisela uthe ukufakwa kwamanzi ngendlela engagunyaziwe kuwamoshile amanzi kwaphinde kwaholela ekutheni kulahleke izigidi zamarandi ezweni njalo ngonyaka. 

 USisulu waveza ngoJulayi ukuthi uMnyango walahlekelwa imali engango-R9,9 billion ngokuhlanza amanzi njalo ngonyaka. “Lolu hlelo luzokwenza ukuthi sikwazi ukubuyisa izimali ezamosheka.  Amanzi abiza kancane kanti futhi imali ayibuyi,” kusho uSisulu.