UMBUZO : Sineminyaka eyisikhombisa sishadile nonkosikazi wami. Kuningi okusihambela kahle njengomsebenzi nezifundo zethu. Kusukela eminyakeni emine edlule sizama ukuthola ingane kodwa lutho. Kuze kube yimanje asinayo ingane yethu sobabili. Ngisola ukuthi inkinga ikuyena ngoba imina kuphela enginayo nomunye usisi waphambilini.

Angiziboni ngiqhubeka nomshado okungenazingane kuwona. Sizame konke engicabanga ukuthi kufanele sikwenze, njengokuya kwadokotela, ukuthatha amaholidi nokwenza isiqiniseko sokuthi unkosikazi wami uhlezi ejabulile emshadweni wethu.

Udokotela akukho akubonayo okuyinkinga, ngakho angazi noma sekuyinto edinga isiko lakubo na. Angifuni ukuhlukana naye kodwa ngidinga izingane ezithi thina. Ngicela usizo.

Thabani, eHarding

Impendulo: Noma abantwana beyisibusiso esivela kuMdali kodwa akuyena wonke umuntu obekelwe ukuthi uyoba nabantwana.

Ngakho akuyona into enhle ukufuna ukuhlukana nonkosikazi wakho ngenxa yokungatholi kwakhe abantwana. Phela akulona iphutha lakhe ngakho ukumsola ngalokhu kuyinto embi kakhulu.

Kuzomhlukumeza kakhulu ukwazi ukuthi ufuna ukumshiya ngenxa yokungabatholi abantwana. Uma odokotela bethi abayiboni into evimba ukuthi angabatholi abantwana kungenzeka ngempela ukuthi asikho isidingo sokutatazela.

Yekelani izinto zenzeke ngesikhathi sazo. Kwezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ingcindezi yenze kube nzima ukukhulelwa kumuntu wesifazane. Yeka ukumxina ubone ukuthi kuzokwenzakalani ngemuva kwesikhathi. Uma kwenzeka egcina engabatholi abantwana, akuyona inkinga leyo. Ningakhulisa lo mntwana wakho eninaye noma nikhulise umntwana okungeyena owenu. Abantu abaningi sebenzenjalo. Ningathokoza emshadweni noma bengekho abantwana uma nina nifuna ukuhlalisana kahle.

Umbuzo: Sesineminyaka emibili sithandana nowesilisa odabuka eZambia. Siyathandana kakhulu futhi ungiphathisa okweqanda ngendlela anginakekela ngayo. Kodwa ngisanda kuthola njengoba silungisela ukushada ukuthi akanazo izincwadi ezisemthethweni zokuba kuleli. Ngiyesaba ukuyotshela iziphathimandla zoMnyango wezaseKhaya ngoba bazomphindisa kwelakubo, kube wukuphela kobudlelwane bethu lobo.

Ngifisa ukusheshisa udaba lomshado ukuze abe isakhamuzi sakuleli kodwa manje izincwadi ezifanele akanazo. Ngicela usizo bakithi.

Tholakele, eVerulam

Impendulo: ENingizimu Afrika kunomthetho othi uma umuntu okungeyena owakuleli eshada nomuntu wakuleli kunikeza umuntu wangaphandle ilungelo lokuhlala kuleli.

Kubukeka sengathi isoka lakho selizitholele indlela yokuhlala eNingizimu Afrika njengesakhamuzi. Okubalulekile kodwa ngukuthola ukuthi ngempela ukushada ngoba ekuthanda hhayi ngoba efuna indlela yokuhlala kuleli.

Nguwe kuphela ozokwazi ukukubona lokho. Thina nje sithi vula amehlo ukuze ungene kulo mshado ubhekile, ungaziboni usuyithikithi lakhe lokuhlala eNingizimu Afrika. Uma konke kukuhle futhi nithandana, cha asiyiboni inkinga ngokuthandana nomuntu wakwelinye izwe.

Umbuzo: Abantwana bami abamfuni nhlobo umyeni wami. Ngahlukana nobaba wabo eminyakeni embalwa edlule nganenhlanhla yokuthola omunye umshado ngonyaka odlule. Njengonina, lokhu kungiphatha kabi kakhulu. Naye useze waphuma kubona njengoba ebona sengathi abamuzwa nhlobo. Lokhu kuyangihlukumeza ngempela ngoba kusobala ukuthi sekumele ngikhethe phakathi kwabo nomyeni wami. Mina bengizifunela umuntu ozongithanda nabantwana bami. Le eyenzeka manje bengingazange ngicabange ukuthi ingenzeka.

Ziningi, eThekwini

Impendulo: Kujwayekelekile ukuthi abantwana babe nesikhwele ngomuntu umzali athandana noma ashada naye. Bona njengabantwana banovalo lokuthi ukufika komunye umuntu empilweni yakho kuchaza ukuthi bona bazolahlekelwa ngomunye umzali.

Ukuhlukana nobaba wabo kukodwa kunzima kodwa uma nomzali enisele naye eseshada kwenza abantwana babone sengathi sebezolahlekelwa abazali ababili. Ngaphandle nje kokuthi balwela nobaba wabo.

Noma iyiphi ingane inesifiso sokuthi abazali bayo bahlale ndawonye. Ayikho ingane ethokoziswa wukuhlukana kwabazali. Ngakho into ebalulekile njengamanje wukuthi ubenze babone ukuthi ukushada kwakho akuzoshintsha lutho.

Usabathanda njengomama wabo futhi ngeke kushintshe lokho. Kubalulekile futhi bazi nokuthi umyeni wakho akazelanga ukuzovala indawo kababa wabo.

Ubaba wabo uyohlale engubaba wabo futhi kuhle nawe ubakhuthaze ukuthi babonane nobaba wabo ngaso sonke isikhathi ukuze bobone ukuthi ubaba wabo usekhona empilweni yabo.