UNKSZ KHOLISWA Nonkwelo (kwesokunxele) newele lakhe uNksz Kholeka Nonkwelo besemcimbini wokunikezelwa kwendlu enganeni yasoLundi enomhlavuza wezinso ebisihlale iminyana emithathu esibhedlela
UKUBONA usizi lwezingane ezinezifo ezibucayi ezihlala iminyaka ezibhedlela ngenxa yokuthi odokotela besabela ukuthi zizobuye zigule uma zibuyela emakhaya angekho esimeni, kuholele ekutheni basungule inhlangano ezosiza lezi zingane ngokuzakhela izindlu ezilungele izifo zazo.

UNksz Kholiswa Nonkwelo (32) waseHambanathi, oThongathi nabangani bakhe uNksz Nosipho Mdlalose noNksz Vuyokazi Mbewa basungule inhlangano esiza izingane ebesezihlale iminyaka esibhedlela iNkosi Albert Luthuli naseGrace ngenxa yokuthi amakhaya azo awakulungene ukuthi zingalulamela kuwo.

Le nhlangano, Isisekelo Foundation, isiza izingane zasezindaweni zasemakhaya KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape.

UNksz Nonkwelo uthe ubesebenzela enye inhlangano engenzi nzuzo engumxhumanisi wayo nomphakathi. Le nhlangano uthe ibibuye ivakashele ezibhedlela kulapho abona khona usizi lwezingane ezihlala iminyaka eminingi ezibhedlela kulindwe ukuthi zilulame ngokuphelele ngoba azikwazi ukuya emakubo ngoba awekho esimeni esikahle.

“Ezinye zalezi zingane ngabona ukuthi ziyanikezwa ithuba lokuthi ziyolulamela emakhaya kodwa zibuyele ezibhedlela ngemuva kwesikhashana sezigula kakhulu ngenxa yokuthi zingenwe ngamagciwane ahambisana nesimo senhlalo yazo emakhaya. Ezinye izindlu kusuke kungezodaka, kwesinye isikhathi kube ukuthi zizalwa emndenini onamalungu amaningi ompintshene endlini encane, amagciwane asabalala kalula,” kusho yena.

Uqhube wathi lesi simo samenza wacabanga ukuthi lezi zingane ziyaphoqeleka ukuthi zihlale ezibhedlela yize belikhona ithuba lokuthi ziyolulamela emakhaya ngenxa yalokhu ezinye ziyephuza ukululama ngoba zisuke ziphatheke kabi zikhumbula imindeni yazo.

Izingane ezinezifo ezibucayi uthe ngokuvamile ziyahlinzwa kulungiswe lezo zitho ezisuke zizigulisa, lezi ezinamakhaya angekho esimeni noma odokotela sebekuqinisekisile ukuthi ukuhlinzwa kube yimpumelelo ziyahlala. Ezinye zisuke zihlale eminye iminyaka zisalinde ukuhlizwa.

“Ezinye kuyenzeka ukuthi zifakelelwa izitho ezithile zomzimba ezifana nezinso, odokotela bathi ngeke zigoduke ngoba izindlu zasemakubo azilungile,” kusho yena.

UNksz Nonkwelo uthi umfowabo ayiwele naye uke waba nengane eyazalwa igula eyayingena iphuma ezibhedlela. Uthi odokotela babehlale begcizelela ukuthi kumele ihlale endaweni enjani. Le ngane yashona ineminyaka emihlanu.

“Ngathi uma ngibona ukuthi kanti izingane ezihlala ezibhedlela ziningi kangaka ngazibona ngiwumuntu ongaqhamuka nesisombululo, esizonciphisa ukugula kwezingane okudalwa yizimo ezihlala ngaphansi kwazo emakhaya, ngiphinde ngisize odokotela ukuthi bakwazi ukwelapha abanye abantwana abasuke belindile bangalokhu belapha izingane ezizodwa eziphuma zingena esibhedlela. Ngokwami ngabona ukuthi indlu esesimeni esingcono ingasiza ekutheni ogulayo alulame kahle,” kusho yena.

Le nhlangano esungulwe ngonyaka odlule uthe igxile ekusizeni izingane eziphethwe yizifo ezibucayi ngokuthi zithole amakhaya azozisiza ekutheni zilulame, ukuzisiza ekutheni zibuyele ezikoleni uma seziluleme iyazilekelela ngokuzitholela abazempilo abasendaweni abazozihlola ukuthi zilulama kahle yini.

“Lezi zingane zikhula zihlala esibhedlela azinazo izinto ezinhle ezizikhumbulayo, uma sesibatholile abaxhasi yakhiwa indlu senza umcimbi sibize abalingisi noma abantu ezibathandayo ukuthi babe yingxenye yalowo mcimbi ukuze zibe nezinto ezinhle ezizicabangayo, sikholwa ukuthi lokho kuzozisiza ukuthi zilulame ngokushesha,” kusho yena.