UMLINGISI uNomsa Buthelezi nesithandwa sakhe uZandile Shezi asanda kusiveza ukuthi singumuntu wakhe omusha

INTOKAZI engumethuli wezinhlelo, umlingisi, ehlale ibonakala nasezikhangisweni zethelevishini, ithi impilo yokuthandana nowesifazane nawe ungowesifazane isenzima kakhulu eNingizimu Afrika.

UNomsa Buthelezi (34) oke wethula i-Our Perfect Wedding, obonakala nakwiLockdown kuMzansi Magic kulezi zinsuku, uthi njengoba esephumele obala ngempilo yakhe yangempela, yima ezizwa engowesifazane ophelele.

Le ntokazi ithi ukuphumela obala ngalokhu, kuyithathe isikhathi. Ichaza ithi kusukela isakhula yayivele ingabathandi abesilisa kodwa ingaqondi ukuthi lokhu kwenziwa yini.

“Ngiphuzile ngisho ukuqala ukujola. Ngaqala ukujola sengineminyaka ewu-22 okuyinto engavamisile,” kusho uNomsa.

Le ntokazi inezingane ezimbili futhi ithi iyambonga uyise wezingane zayo ngokuthi angafuni ukubambelela othandweni lwabo noma ebona ukuthi akukho banga ababezolihamba.

Uthi lokho kumnike isikhathi esanele ukuziqonda kangcono, azithole nokuthi empeleni yena uthanda abanye abesifazane.

Uma exoxa ngesithandwa sakhe esisha, athi simenza angazenyezi, uNomsa umuzwa ngisho ephinjeni ukuthi usothandweni oluvutha amalangabi.

Uthi njengamanje uthandana nentokazi ewuZandile Shezi (30) yaseMnambithi eyiPhysiotherapist.

Yize ethi basenezinyanga ezimbalwa bethandene, kodwa ukuhlangana naye kuyishintshile impilo yakhe.

“Nami sengikwazi ukukhuluma ngothando njengabo bonke abantu.

“Sahlangana eMpumalanga, kwaba ukuqala kothando lwethu.

Uma ngingematasa nomsebenzi, ngiyamfonela noma ngiyokotiza eMnambithi.

“Ngibathanda bonke abantu baKwaZulu-Natal, ikakhulu abaseMnambithi. Ngisemathandweni mina,” kusho uNomsa ecula.

Mayelana nokwazisa umndeni wakhe ngempilo aseyiphilayo, uNomsa uthe unina wayenakho ukusola ngendlela ayenza ngayo izinto, kodwa kusho ukuthi wayenovalo ngoba indaba yokujola nomuntu ofana nawe akuyona into eyamukeleka kalula kubazali.

“Kodwa ngiyajabula ngoba sengadlula lapho. Mhlambe nokushona kwesoka lami lokugcina kubantu besilisa, uNathi, kwanginika isibindi,” kusho uNomsa.

Le ntokazi ithi yize seyaphumela obala kodwa impilo yokujola nomunye umuntu wesifazane ayilula njengoba yena nowesifazane ayethandana naye phambilini bacishe badlwengulwa nyakenye.

“Ngezwa ngikhumbule umama. Ngaphuma emsebenzini wangiphelezela umuntu wami. Sesiseduze kwasekhaya, basixakazisa bazama ukusidlwengula besithuka ngokuthi sizenza amadoda bekhona, bazosiqeda ubutabane.

“Okubuhlungu ukuthi ababili ngiyabazi bahlala ngasekhaya, ngihlala ngibabona njalo,” kusho uNomsa.

Yize kunjalo kodwa uthi impilo iyaqhubeka futhi kuningi okuhle azifisela kona ngempilo.

UNomsa uthi kumhambela kahle nakwezomsebenzi njengoba eseqalile ukuqopha emdlwalweni wakuMzansi Magic, Isibaya.

Ngaphandlela kwalokho, uthi usazobonakala nakwi-OPW njengoba kukhona iziqephu aseqalile ukuzishutha.

UZandile ethintwa uthe wathathwa ukukhululeka kukaNomsa.

“Uyabathanda abantu futhi akaziphathisi komuntu odumile.

“Ngiyamthanda kakhulu. Selokhu ngithandane naye konke kuhamba kahle,” kusho uZandile.