Umsakazi woKhozi FM uMroza oshayela uhlelo iNethezeka
Mhleli: Ngivumele ngethule isigqoko ngimvume uNonhlanhla Mroza Buthelezi oshayela iNethezeka emsakazweni uKhozi FM.

Selokhu kwaqala ingosi ethi sikhipha igwababa, uMroza wenze ezibukwayo esiza izinsizwa eziningi ukuthi ziqonywe. Eziningi izinsizwa ezingakwazi ngisho ukweshela uMroza uvele alivale ihlazo angenelele insizwa isiphelelwe isankwankwaza.

UMroza uma eshelela insizwa uze uzibuze ukuthi ngabe uyintombi ngempela noma uyinsizwa ngoba inqwaba yezinsizwa azinalo ikhono lokweshela elifika kwelikaMroza. Intombi uyeshela incame futhi enye noma ibingakazimiseli ngokuvuma igcina isivumile. Ngiyakuvuma MaButhelezi uyinsizwa ngempela la ekwesheleni. Nesikole sokweshela uma ungasivula, imizi yobaba iyovuka.

Intombi eyehlula uMroza, empeleni isuke isikhombe kwenye indawo futhi izimisele ngempela ngesuke isimnike ucu. Uma ixega esokeni, uMroza uyayikhipha ngobunsizwa nangesisoka sakhe nolimi lwakhe olwakhishwa umnqantula.

Ngiyakuvuma MaShenge uyinsizwa, unesisoka ngiyakwethwesa uphaphe lwegwalagwala la ekwesheleni nesisoka olimini lwakho. Sengathi le ngosi ingephele uma kusekhona wena kulolu hlelo. Eyakho le nto uyiphiwe, Ubizelwe kuyo Mroza, siyakuvuma. Kwazisholo iNdidane yathi: ngivumeni. Nami ngithi asimvumeni uMaButhelezi.

Impela uma kunomfowenu noma isihlobo sakho sesilisa esingenaye umaqondana, yingoba singafuni ngoba sinaye usisi noma umzala ongasishelela noma iyiphi intombi. Siyakuvuma Mroza.

Sibusiso Patrick Zikalala