UTHANDO lweSayensi lumenze wathola umklomelo wabafundi abavelele uNksz Lethiwe Mthembu owenza iPhd kwi-Analytical Chemistry eDurban University of Technology
UKUFUNDA ngokuzikhandla kumvulele amathuba umfundi wesifazane osemncane eDurban University of Technology (DUT), oqophe umlando ngokuba ngowokuqala ukuxhaswa ngomklomelo wesayensi we-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco).

UNksz Lethiwe Mthembu (27) waseFolweni, wenza iPhd kwi-Analytical Chemistry, okulindeleke ayiphothule ngo-2019. Uthole umklomelo iL’Oréal - Unesco Fellowship for Women Scientists from Sub-Saharan Africa, oxhasa abesifazabe abakwisayensi. Unyaka wesishiyagalombili selokhu kwaqalwa lo mklomelo, oqalayo ukutholwa ngowase-DUT.

Echaza ngalo mklomelo uNksz Mthembu uthe wafaka isicelo ngoMeyi, waphendulwa kwathiwa uwutholile. Uzoxhaswa ngo-500 Euros, okungaba imali elinganisela ku-R80 000 ngokweRandi. Le mali izomsiza ukulekelela ocwaningweni lwakhe oluyingxenye yezifundo zePhd.

“Bengivele ngixhaswe yiNational Research Foundation kwiPhd kodwa le mali bekungeyezidingo ezibhekene nami ngqo. Lo mklomelo uzosiza ukuthi ngithenge konke engikudingayo ukwenza ucwaningo. Uma senza iPhd sikhuthazwa ukuthi sisheshe siyiqede, yingakho ngikujabulela ukuthola lo mklomelo ngoba uzongisiza kakhulu.”

Unyaka wesibili lona awenzayo kwiPhd, athe uthemba ukuthi uzoyiqeda ngo-2019 , yize inomsebenzi omningi angakawenzi. Mayelana nokuwina lo mklomelo, uthe bekufuneka umfundi wesifazane owenza ucwaningo oluhlukile nolusezingeni. Kubhekwa nokuthi ukhona yini umsebenzi wakho osuke washicilelwa. Uthe kuphinde kubhekwe ukuthi uyakwazi yini ukuveza umsebenzi wakho ezingqungqutheleni, kubhekwe nemiphumela emihle ezifundweni.

“KwiPhd yami ngenza ucwaningo olubheka ukusetshenziswa kwe-acid ephuma uma kukhanywa emakhasini omoba uma kukhanywa ushukela. Ngibheka ukuthi le acid ingasetshenziswa kanjani ukwenza amanye amakhemikhali angasiza kwezolimo nasemikhiqizweni yezimonyo.”

UNksz Mthembu owaphothula * -matric Odumo High eMandeni, uthe umfowabo omdala obemkhuthaza ukuthi aqhubeke afunde. Yibona bobabili kubo, athi bakukhonzile ukufunda. Uthe umfowabo onguthisha, naye wenza iHonours Degree. UNksz Mthembu uqale ngeDiploma ye-Analytical Chemistry eMangosuthu Univeristy of Technology wabuye wenza neB Tech kusona lesi sikhungo. Ubebuye alekelele ngokufundisa abanye abafundi.

Uthe ngocwaningo alwenzayo ufisa ukudala amathuba emisebenzi, aphinde alekelele nasekulondolezeni nokuhlanzeka kwemvelo.