UFISA abesifazane bazithuthukise kuyo yonke imikhakha uNkk Amanda Siyengo oyiGeneral Manager kwaTransnet Port Terminals okwabathatha izinqumo kule nkampani
WAKHUTHAZWA ukubukela kuninakhulu owesifazane osenesikhundla esikhulu kwaTransnet othe wamfundisa ukuthi akukho okungamehlula.

UNkk Amanda Siyengo (41), oyiGeneral Manager kwaTransnet Port Terminals (TPT) KwaZulu-Natal, uthe wayembiza ngoGogo Lady uninakhulu ngendlela ayengazibeki phansi ngayo.

“Ngaba nenhlanhla yokukhulela kubantu besifazane abebeyisibonelo esihle kimina. Ugogo wayewuthisha futhi wangenza ngakholwa wukuthi ayikho into enzima. Umama, engimbiza ngoMama Africa, ungusonhlalakahle. Unothando olukhulu unezingane eziningi azithandayo angazizali. Nginobabekazi engakhula ngifisa ukuba njengaye owangikhuthaza ukuthi ngifunde i-Accounting. Bonke laba besifazane bangenza ngaqina,” kuchaza yena.

UNkk Siyengo, owajoyina kwaTransnet eyi-Executive Manager yakwaFreight Rail eGoli, uthe uthanda amathuba okukhula avulwa yile nkampani. Uthe amathuba okukhula avuleleke kunoma ngubani okumenze naye wazithuthukisa.

“Ukuba yiMenenja kwaTPT kuseyisikhundla engisijabulele kunazo zonke. Yize kwesinye isikhathi umsebenzi uba mningi kodwa ngikubona kuyinselelo enhle. Yize umsebenzi wami kumele kube ukubheka ukusebenza kwenkampani kodwa kudingeka nokuthi ngisebenze namakhasimende ethu, umphakathi nonjiniyela ngibheke nezokuphepha,” kusho uNkk Siyengo.

Echaza ngomsebenzi wakhe uthe kumele abheke amatheminali amane eThekwini namabili eRichards Bay. Ngaphambi kokuqala usuku kumele athole ukuthi kuhamba kanjani kuwo wonke la matheminali. Kudingeka ahambele abasebenzi namakhasimende emihlanganweni ehlukene. Kubheke yena nokubheka izinhlelo zokusebenza namaphrojekthi amakhulu enkampani. UNkk Siyengo uphinde asebenzisane nohlaka lwezezimali, ezamabhizinisi nomkhakha wokuthengwa kwempahla ezinkampanini zangaphandle.

Njengoba kuyinyanga yabesifazane ufisa ukubabona bezibambela ekutheni bakhule emikhakheni abakuyo.

“Kumele basebenzise le nyanga ukubheka ukuthi zithini izinhlelo zokuya phambili. Kwezinye izinkampani kunezinhlelo zokuthuthkisa abasebenzi okumele abesifazane bazisebenzise. Sihlale simatasa singabesifazane, size sikhohlwe ngisho ukuzinakekela. Lesi yisikhathi sokuthi sizinake thina,” kuchaza uNkk Siyengo.

Isifiso sakhe uma eshiya kulo msebenzi wukuthi aziwe ngokwenza umehluko. Ukholwa wukuthi umsebenzi wozakwabo abangaphansi kwakhe ubaluleke njengowakhe. Ufisa nokuthi uma eshiya kungene ozokwenza inkampani ibe ngcono kakhulu.

UNkk Siyengo unamadodana amathathu futhi uyathanda ukugibela izithuthuthu. Kumanje ufundela ukushayela zona athole nelayisensi. Uthe uyathanda nokusiza umphakathi kanti useqoke nesikole asisizayo eThekwini.

Uyizibulo ezinganeni ezine kanti wazalelwa eTranskei wafunda eCape Town. Uneziqu zeBCom Accounting zaseNelson Mandela Metropolitan University nezeManagement Development yaseGibs. UneBsc yeRailway Operations yase-University of Glasgow, eScotland.