UCHUSHISA izitshudeni, ikakhulukazi izitshudeni ezimnyama afuna zimlandele uNksz Hlengiwe Ndlela oyiChartered Accountant, ofundisa e-University of KwaZulu-Natal

USAFUNA ukubona abanye besifazane abamnyama bejoyina umkhakha wezemali owesifazane osedlulisela ulwazi lwakhe kwizitshudeni.

UNksz Hlengiwe Ndlela (33), ufundisa ophikweni lwe- Accounting, Economics nakwiFinance e-University of KwaZulu-Natal (UKZN).

Ukukhuliswa ngunina obesebenza ezindlini, kwamenza wasebenza kanzima ukuze athole umfundaze ngaphansi kwe-Ernst & Young Inc. Wenza izifundo zeBCom Accounting e-UKZN. Zacishe zambhedela izinto ekhulelwa, esenza unyaka wesibili.

“Umndeni wami wawuphoxekile futhi udiniwe. Bamangala uma kuqala unyaka olandelayo ngibatshela ukuthi ngiyaphindela enyuvesi,” kuchaza uNksz Ndlela.

Uthe waphumula amasonto amabili ngemuva kokubeletha.

Ziningi izingqinamba ezimlandelile ngemuva kwalokho, okwenza kwaba nzima ukuphothula iziqu.

“Ngaqala ukubhalisela iziqu ngo-2008 ingane inezinyanga eziyisikhombisa. Kwakunzima ngoba ngangihlushwa abazanyana, okwenza ngiphazamiseke. Ngangiqala ukufeyila,” kusho uNksz Ndlela.

Uthe indlela inkampani yomfundaze eyayimethembe ngayo, ayizange imlahle ngisho esefeyilile. Iziqu waziphasa eseyenza okwesine, esenze ama-Articles, okuyindlela yokuthola ukuqeqeshwa ngokomsebenzi kulo mkhakha. Ngaphambi kwalokho wake wafundisa eMyeka High naseSiyathuthuka High eNanda phakathi kuka-2009 no-2010. Ukubekezela kwenza agcine ekuphasele ukuba yiChartered Accountant ngo-2014. Eseqedile ubuyele khona kwa-Ernst & Young waba yi-Assistant Manager.

UNksz Ndlela ongomunye wabasunguli be-1Woman1Girl Mentorship Programme, akhuthaza izingane zamantombazane ukuthi zilandele amaphupho.

“Angisakhulumi kuphela ngemfundo kwizitshudeni kodwa ngixoxa nazo njengosisi omdala odlule ezintweni eziningi. Ukukhulelwa kwami ngisenyuvesi kwacishe kwangilimaza, nazo ngiyazixwayisa ngokuziphatha. Ngihambela izikole ngichushise abafundi abafuna ukulandela lo mkhakha wemfundo. Kumanje kusekhona imikhakha abafundi abangazi ngayo,” kusho uNksz Ndlela.

Yize abanye bethi amathuba kulo mkhakha aseyashabalala, uNksz Ndlela uthi basadingeka abesifazane abamnyama. Uveze ukuthi ngokwezibalo zakuleli kumaChartered Accountant angu-44 000, angaphansi kuka-3 000 angabesifazane abamnyama.

Echaza ngokungena kwakhe e-UKZN, uthe kwakudingeka abazofundisa emkhakheni wakhe ngo-2017. Uthe akujwayelekile ukuthi abakulo mkhakha bafunde bafike kwiMaster’s ngoba kuthatha iminyaka eminingi ukuphothula ukuqeqeshwa. Ubhalisele iMaster’s kusona lesi sikhungo, wathweswa iziqu. Kumanje wenza iPhD kuwona lo mkhakha. Uzogxila ekucwaningweni kwamabhuku.

UNksz Ndlela okhulele eNanda, uyilungu le- Association for the Advancement of Black Accountants of Southern Africa,

South African Institute for Chartered Accountants,

Advancement of Women Chartered Accountants neMeals on Wheels Community Services.