UNKK Smangele Gumede otshala umoba , amawolitshi, ulamula ne-grapefruit uhlonishwe abakwaTongaat Hullet ngeqhaza lakhe emkhakheni wezolimo
UMLIMI wesifazane oyibambe ishisa endimeni yokulimela ukudayisa uhlonishwe ngeqhaza lakhe kulo mkhakha.

UNkk Smangele Gumede ongumnikazi wepulazi elingu-220 hactres, iNtathakusa eliseNkwalini, eShowe, uhlonishwe yiTongaat Hullet, ngokudla umhlanganiso emncintiswaneni wabalimi besifazane wakulo nyaka. Uwine emunxeni wabesifazane abalimela ukudayisa, iCommercial Farmer of the year, ehlelwa uMnyango wezoLimo KwaZulu-Natal.

Ubemele lesi sifundazwe emncintiswaneni wabalimi besifazane kuleli, iNational Female Farmer of the Year.

UNkk Gumede olima nomyeni wakhe uMnuz Sibusiso Gumede utshale, ulamula, amawolintshi, i-grapefruit nomoba. Sekuphele iminyaka engaphezulu kweshumi etshala umoba ngendlela elulekwa ngayo abakwa -Tongaat Hullet. Indodana yakhe itshala umoba eMatigulu.

“Ngijabule kakhulu ngokuhlonishwa. Lokhu kukhombisa ukuthi iqhaza lami liyabonakala kulo mkhakha. Sinomyeni wami sahlomula ngokufundiswa mahhala, abasoTongaat Hullets. Ulwazi esilutholile mayelana nokuthi umanyolo okumele siwusebenzise yimuphi, izibulali zinambuzane ezifanele, indlela eyiyo yokuhlola umhlaba nendlela yokufaka inkasa, kusisize kakhulu ekutheni sikhuphule isivuno sethu,” kusho uNkk Gumede.

UNkk Gumede uthe ukhule kubo kulinywa amabele, ujika nelanga nombila wafika emzini wakhe kulinywa umoba.

“Ngafunda ukulima umoba ngaze ngafika ezingeni engilibonayo ukuthi liyenelisa ngase ngifaka isicelo kuhulumeni sokuthi angithengele umhlaba. Ngangifuna ipulazi elitshala izinto engingajwayele ukuzitshala nebala kwaba njalo, ngathola iplazi le-citrus. Ngafunda izinto ezintsha kodwa angiyekanga ukutshala umoba,” kusho uNkk Gumede.

Uqhube wathi ziningi izinselelo ahlangabezane nazo njengokungalutholi uxhaso ngemuva kokuthola umhlaba, ngohlelo lukahulumeni lokunikeza umhlaba abebencishwe amathuba, i-Proactive Land Acquisition Strategy (Plas) ngo-2007.

“Bengisebenzisa izinsiza zokulima ezindala, besingakwazi ukulawula kahle ipulazi ngoba besijwayele ukulima emasimini ajwayelekile. Ukuhlasela kwesimo sezulu esishintshashintshayo nakho kusibuyisele emuva kodwa ulwazi ebesilokhu siluthola lusisizile ukuthi sikwazi ukudlula kulezi zingqinamba.”

I-citrus ayitshalayo uthe uyidayisela inkampani yaseKapa. Uthe usezinhlelweni zokuthi athenge izinsiza ezintsha ezifana nogandaganda.