ULONDEKA Dladla (13) waseCato Crest, eMayville, okusolwa ukuthi uzilengise washona ngemuva kokuthola ukuthi ufeyilile 
Isithombe: GCINA NDWALANE African News Agency (ANA)
USABABAZA umphakathi waseStop3, eCato Crest ngokushona komfundi waseMayville High, okusolwa ukuthi uphuze amaphilisi maqede wazikhunga ngemuva kokuthola ukuthi ufeyilile, ngoLwesithathu.

ULondeka Dladla (13) obizwa ngo-Amanda kule ndawo, obefeyile ugrade 8 uficwe ngumakhelwane ohlephule isicabha elenga emjondolo ahlala kuwo nonina omdala.

UNksz Sindiswa Ndimande uthe bese kunesikhathi ebona izingane zigcwele egcekeni kamakhelwane kodwa enganakile ngoba zijwayele ukuhlala zize zigoduke ntambama.

“Ngiye khona ngoba sengizwa zingqongqoza, ezinye sezikhala zithi: “Ungayenzi leyonto”.

Ngiphume ngigijima ngifuna ukwazi ukuthi zikhalelani. Zithe u-Amanda ufeyilile, uthe uma efeyilile uzozibulala manje ulokhu engene endlini ngo-10 ekuseni, wazivalela. Siqale sazama ukusidudula isicabha sangavuleka. Ngibuyele ekhaya ngayothatha isando ngahlephula isicabha. Ngizithele kuye elenga kubonakala ukuthi kade eshonile,” kusho uNksz Ndimande.

Omunye womakhelwane obezobabaza umhlola izolo uthe: “Lapha kunezingane eseziphinde ikilasi kathathu kodwa azizibulali, asazi ukuthi yini ebisatshwa yile ngane kangaka. Nakubo ikhona ingane eke yafeyila.”

Umzala kamufi oneminyaka engu 16 naye ofunda kulesi sikole uthe umzala wakhe ubeke washo ukuthi uma efeyilile uzozibulala.

“NgoLwesibili ubuye waphinda ngesikhathi ezwa ukuthi ngiphasile. Uthe uyabona ukuthi ugogo ujabulile ngokuphasa kwami kusho ukuthi sekuzophoxa yena. NgoLwesibili, abangani bakhe bawalanda amarephothi bonke bephasile. Ekuseni uthe uzwa iso lakhe lesobunxele lidikiza okusho ukuthi ufeyilile, ucele ngimlandele iriephothi, ngathi ngeke kulunge ngoba uthisha uyangazi. Ugcine ecele umama womngani wakhe ukuthi amlandele. Sihlukane ekuseni eya esikoleni ehamba nalo mama, ngaya kubo kababa. Ngibizwe sekuthiwa sekuphele amahora ezivalele endlini,” kusho yena.

UMnuz Muzi Mahlambi okhulumela umnyango wezeMfundo kulesi sifundazwe, uthe bazwelana nomndeni ngalesi sehlo.

“Njengoba eseqalile amariphothi ukuphuma siyabacela abafundi bangazibulali uma bethola ukuthi bafeyilile. Ukufeyila akuchazi ukuthi uyisidomu futhi bakhona abaphumelele empilweni abake bafeyila,” kusho uMahlambi.

ULt Col Thulani Zwane wamaphoyisa kulesi sifundazwe, uthe bayaphenya ngesehlo.