UMHOLI waseBuhleni uMduduzi ‘Nyazilwezulu’ Shembe ephahlwe  abantu abaphila nebala elimhlophe eBuhleni izolo
UMHOLI waseBuhleni uMduduzi ‘Nyazilwezulu’ Shembe ephahlwe abantu abaphila nebala elimhlophe eBuhleni izolo
Isithombe: BONGANI MBATHA (ANA) AFRICAN NEWS AGENCY
Isithombe: BONGANI MBATHA (ANA) AFRICAN NEWS AGENCY
UMHOLI waseBuhleni uMduduzi ‘Nyazilwezulu’ Shembe ephahlwe  abantu abaphila nebala elimhlophe eBuhleni izolo  Isithombe: BONGANI MBATHA (ANA) AFRICAN NEWS AGENCY
UMHOLI waseBuhleni uMduduzi ‘Nyazilwezulu’ Shembe ephahlwe abantu abaphila nebala elimhlophe eBuhleni izolo Isithombe: BONGANI MBATHA (ANA) AFRICAN NEWS AGENCY
UMHOLI webandla lakwaShembe eBuhleni uMnuz Mduduzi "Nyazilwezulu” Shembe izolo ukhulekele abaphila nebala elimhlophe ngenhloso yokuqeda isihlava sokubulawa kwabo abafuna ukwenza imithi ngabo.

UNyazi lukhuze umhlola lathi awukho umuthi owenziwa ngezicubu zabantu.

Luthe abantu abaphila nebala elimhlophe bangabantu.

“Ngokwazi kwami akekho umuntu okungenziwa ngaye umuthi. Nale nto yokuthi abaphila nebala elimhlophe bayanyamalala ayikho,” kusho uNyazi.

Luthe aluhambisani nokucwaswa kwabaphila nebala elimhlophe, lathembisa ukuthi luzokhuleka ukuze siphele isihlava sokubulawa kwabo.

UNyazi luthembise ukuxhasa inhlangano yabaphila nebala elimhlophe iMasiqoqane Albinism Foundation.

Abaphila nebala elimhlophe beholwa umsakazi weZwi Lomzansi FM uMC Pholobas naye onebala elimhlophe baye eBuhleni izolo ngenhloso yokuyozilahla oNyazini befuna lubakhulekele.

Ukuya kwabo eBuhleni kugqugquzelwe wukunyuka kwezigameko zokubulawa kwabantu abaphila naleli bala ezweni lonke ikakhulukazi lapha KwaZulu-Natal.

Abaphila nebala elimhlophe sebehamba bejeqeza ngoba besaba ukuthi bazothunjwa babulawe ukuze kwenziwe imithi ngabo.

UMC Pholobas uthe bathathe isinqumo sokuthi bayozilahla oNyazini ngoba befuna ukuvikeleka njengoba bethungathwa abafuna ukubabulala ukuze benze imithi.

“Isizathu sokuqala sokuza lapha wukuthi sime phambi koNyazi khona sizokwazi ukuvikeleka, okwesibili sikholwa wukuthi bonke abantu abaphuma lapha baphuma besizakele yingakho nathi sithe asize, okwesithathu besizocela inkosi isikhulekele ukuze abanye bethu asebevalekelwe yimpesheni yabo ivuleke,” kusho uMC Pholobas.

Uthe inkosi imhambele phambili yavele yasho nezinye izinto abefuna ukuzisho engakazisho okufakazela ukuthi inguMphrofethi wangempela.

UMC Pholobas uthe inhlangano yezizwe yaphakamisa ukuthi abaphila nebala elimhlophe baphila nokukhubazeka, kumele bathole impesheni.

“Siphinde sacela enkosini ukuba isivulele amathuba ikhanyise nendlela yethu ngoba baningi abantu abaphila nebala elimhlophe abafika enhlanganweni yethu bathi baneziqu kodwa abaqasheki ngenxa yokucwaswa,” kusho uMC Pholobas obonge nendlela abamukeleke ngayo eBuhleni.