KUMELE bagade isisindo somzimba abesifazane abasafuna ukukhulelwa njengoba kuthiwa ukukhuluphala kunciphisa amathuba okukhulelwa
UCWANINGO lwakamuva luveza ukuthi ukukhuluphala ngokweqile kunciphisa amathuba okukhulelwa kwabesifazane.

Lolu cwaningo olwenziwe yi-University Medical Centre in Groningen, eNetherlands, luveza ukuthi ukuncipha ngisho ngo-5% esisindweni kowesifazane kungamvulela amathuba okusheshe akhulelwe. Lolu cwaningo lukhuthaza ukuthi abesifazane abasafuna ukukhulelwa ukuthi bashintsha indlela yokuphila futhi baqinisekise ukuthi banciphisa isisindo sabo somzimba. Ucwaningo lwenziwe ezikhungweni ezingu-23 ezigxile ezindabeni zokukhulelwa. Luveze ukuthi ukunciphisa isisindo nokushintsha indlela yokuphila, kusize abesifazane abebenenkinga yokungakhulelwa. Emuva kokunciphisa isisindo somzimba, kube nomehluko emuva kwezinsuku eziyisithupha. Ukungakhulelwa kwabakhuluphele ngokweqile kuthiwa kuhambisana nePoly-cystic ovary syndrome (PCOS). Lesi sifo sidalwa ukukhuluphala kakhulu kwabesifazane bese senza owesifazane angakhulelwa kalula. Kuthiwa sihlasela owesifazane oyedwa kwabayisihlanu emhlabeni wonke jikelele.

UDkt Sly Nedic, oyi-Aesthetic and Anti-Aging Practitioner eGauteng, uthe iPCOS iphazamisa ukukhulelwa kwabesifazane abaningi.

“Kwabesifazane abanenkinga yePCOS, imizimba yabo ikhiqiza kakhulu i-androgens okungama-homorne atholakala kwabesilisa, bese bengakwazi ukukhulelwa,’’ kuchaza uDkt Nedic.

Nazi ezinye izimpawu zePCOS:

Ukuphuphuma kwesisu

Ukuvumbuka kweziboya emzimbeni nasebusweni.

Ukukhuluphala esiswini nasokhalweni.

Ukungalali kahle.

Umfutho wegazi ophezulu

Ukushintshashintsha kokuya esikhathini kowesifazane