UMEMULO ubalulekile nawo emcimbini eyenzelwa izintombi, lapha uSibahle Mpisane ngenkathi enzelwe umemulo

NJENGOBA namhlanje kuqala inyanga yokuqhakambisa amagugu eNingizimu Afrika, ongoti bathi sekuyisikhathi sokuthi abantu bakuleli abagcina amasiko athile bawenze ngendlela efanele, basiyeke kancane isilungu esesidla lubi uma kwenziwa le micimbi.

Bathi kuningi nokubhimbiswa kwezinto osekubonakala, okwenza ukuthi abasuke begcinelwa leyo midanti babe nezinkinga ngoba isiko lingagcinwanga kahle.

Ungoti wamasiko KwaZulu-Natal, uDkt Nomagugu Ngobese, uthe abantu ake bayeke ukusebenzisa imali eningi benza imicimbi yesintu bayihlanganise nesilungu.

“Imicimbi yesintu akumele yenziwe njengeyesilungu ngoba abantu bedlalisa imali. Kunemcimbi okungamele intombazane ize ikhule ingenzelwanga yona ekhaya.

Umhlonyane, umemulo, umkhehlo nokugcagca ngezinye zezinto okumele zenziwe ngendlela ukuze izinto zilunge.

Nokho le eqondene nomendo bangeke benzele wonke amantombazane ekhaya ngoba awagani wonke,”kusho uDkt Ngobese.

Eqhuba uthe kuyihlazo ukuthi kunemizi egcina ixuba umemulo nephathi. Lezi zinto uthe azihlangani nhlobo.

“Kuyenzeka eminye imizi ithenge notshwala, umuntu anikezwe nokhiye kade emula emini.

“Ihlazo lelo. Iphathi nokhiye yisiko labelungu. Akumele lihlanganiswe nomemulo. Uma umzali ethanda nokwenza iphathi akakhethe olunye usuku,”kusho uDkt Nomagugu.

Nazi ezinye izinto uDkt Ngobese athi abantu kumele bazenze ngendlela okuyiyo:

Umhlonyana:

-Lesi yisigaba sokuqala ngqa sengane yentombazane esuke isithombile.

Ihlatshelwa imbuzo, igongqe uma iqala ukuya esikhathini.

Kulowo mgongqo isuke inikwa iziyalo ngoshintsho olusuke luzoba khona ngomzimba wayo njengoba isithombile nje.

Ngenxa yokuthi yonke into idinga imali, kuyenzeka ukuthi abazali bangakwazi ukuyenzela ngaleso sikhathi ikade iqala ukuya esikhathini.

Uma sekwenziwa umcimbi, intombazane ihlala nontanga bayo begcobe ibomvu, okuwuphawu lokugongqa. Abafana abavunyelwe ukusondela kulowo mgongqo.

Umemulo:

-Umemulo kusuke sekuyisigaba sesibili lapho ingane yentombazane seyikhulile yahamba phezu kweziyalo eyazinikwa ngabazali ngesikhathi yenzelwe umhlonyane.

Uyise wayo usuke esebonga ukuziphatha kahle kwayo eyikhulisa phambi kwabantu.

Endulo ngenxa yokuthi bekungafundwa kungasetshenzwa, owesifazane ubethi uma enzelwa lo mcimbi kube yindlela yokumnika imvume yokuthi usengakhethwa yinsizwa ayiqome noma agane.

Umkhehlo:

-Intombi isuke seyidlulile kulezi zigaba ezingenhla yaze yaqoma yagana. Uyise usuke eseyikhehlisa ngoba isuke isilungela ukuyogana komunye umuzi.

Endulo lokhu bekwenziwa nangokuthi owesifazane enziwe uhlobo oluthile lwesitayela sasekhanda, esihlobe ngezinto ezahlukene.

Lo mhlobiso wasekhanda ubuwenziwa abesifazane ababizwa ngokuthi yizinyanga zekhanda ebezikwazi ukwenza isitayela sasekhanda esihlukanisa owesifazane oseganile ezintombini.

Esikhathini samanje lokhu sekwenziwa ngezicholo zesimanje ezihlobe ngezimpaphe, ubuhlalu nezinkinobho.

Umgcagco

-Usuke usulandela konke lokhu okungenhla, lapho intombi isuke isiphuma ekhaya seyiyohlala emzini ngokusemthethweni.

Esikhathini samanje kwenziwa ngendlela ehlukile neyakudala njengoba sekuthengwa nezimpahla zasendlini nezitsha nemiswenko ngenxa yezinga lempilo esiphilwa.