AKHALA ezimathonsi amavolontiya asola umama umfundisi webandla akhonza kulo ngokuwaqola imali.

UNksz Jabu Mabaso waKwaNdengezi, ukhala ngokuqolwa uR80 000 nguNkk Ntombi Ndlovu onguMfundisi webandla iBarak Outreach International Ministries kule ndawo.

Amanye amavolontiya amane acele ukungadalulwa, athe wona wathatha oR10 000 kuwona umuntu emunye, wathi owokuvula inkampani yomfelandawonye.

Lawa mavolontiya athe manje awasatholi lutho ekubeni ayethenjiswe lukhulu ngenkathi kuthiwa awakhokhe le mali.

“Wangikhalela wathi umuzi wakhe esisontela kuwo uyadliwa ngakho ucela ngimtsheleke uR80 000 ukuze akhokhe leso sikweletu, uzongibuyisela ngoba uyayithola imali njengoba engumfundisi,” kusho uNksz Mabaso.

Uthe okumcasula kakhulu wukuthi uNkk Ndlovu usemtshela nokuthi noma angayomvulela icala akanendaba ngoba inkantolo uzoyitshela ukuthi akanamali, kuphela angakwazi ukumkhokhela uR100 ngenyanga.

UNkk Ndlovu uvumile ukuthi uyamazi uNksz Mabaso nokuthi watsheleka imali kuyena.

“Ngamtshela ukuthi imali angikabi nayo, ngizomnikeza mhla ngiyithola,” kusho uNkk Ndlovu.

Ebuzwa ukuthi uzimisele ukuyikhokha nini, uthe naye akazi, inqobo nje uma eseyitholile uzomnikeza.

Mayelana nemali yokusungula imifelandawonye, uNkk Ndlovu uthe wawusungula umfelandawonye owodwa namalungu ebandla. Kodwa eminye wazisungulela yena ngokwakhe.

“Nayo le mifelandawonye inginikeza imali elingene mina ukuthi ngiziphilise,” kusho umama umfundisi.

Lo wesifazane uthe okunye okumcikayo wukuthi usezame kaningi ukuvulela umama umfundisi icala kodwa utshelwa lokhu nalokhu eziteshini zamaphoyisa.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thulani Zwane, uthe owesifazane okhalayo nabanye kumele babikele abaphathiziteshi amacala abasuke bezowabika kuzo, uma bengavulelwa amacala.

“Uma bebikela abaphathiziteshi noma yikanjani bazoluthola usizo,”kusho uZwane.