UFUNA kwande abesifazane abamnyama ebhizinisini likawoyela uNkk Baxolile Zwane onenkampani eqeqesha abafuna ukungena kuleli bhizinisi

UQOKE ukusebenzisa amava eminyaka ewu-18 awazuze embonini kawoyela ukuthi asize abanye owesifazane osevule inkampani yakhe.

UNkk Baxolile Zwane ongumsunguli weCube Energy Solutions, ufuna ukubona abesifazane abamnyama bephatha embonini kawoyela. Wasula emsebenzini ngoMashi 2017 ukuze akwazi ukudlulisela ulwazi kwabanye.

“Ngesikhathi ngisebenza ngabona ukuthi baningi abafuna ukuthenga nokudayisa udizili kithina. Ngenxa yokuthi sinenkinga yokushoda kukadizili eNingizimu Afrika kuye kudingeka ukuthi uthengwe kwamanye amazwe. Lokhu kudinga iWholesale Licence. Baningi abanayo le layisensi kodwa ayibasizi ngoba ulwazi lwebhizinisi abanalo,” kusho uNkk Zwane.

Ilayisensi, okuthiwa ikhishwa wuMnyango wezaMandla, igunyaza umuntu ukuthi adayise amalitha awu-1 500 kadilizili ngesikhathi. Kulabo abanayo ilayisense bawu-5% kuphela abaphumelele kule mboni kawoyela. Izinkinga eziba khona kwabafuna ukungena ebhizinisini lokudayisa uwoyela, kuba wukushoda kwemali, ulwazi nokuqeqeshwa. Inkampani yakhe wayisungula ukuze ixazulule lezi zinkinga.

“Ngonyaka odlule ngibe nesithangami sokuqala sokuqeqesha abafuna ukudayisa nokuthenga udizili. Ngithole ukuthi kuningi abebengakwazi ngemboni. Abanye babuza ukuthi kungani ngingavulanga ibhizinisi lokudayisa nokuthenga uwoyela. Uthando enginalo elukufundisa nokuqeqesha ukuze abantu bangene ebhizinisini bavule namathuba omsebenzi.” kusho uNkk Zwane.

UNkk Zwane ufisa nokuvula isikole esizofundisa ngowoyela negesi. Okwamanje usafuna ukuhambela wonke amadolobha ukufundisa ngebhizinisi lako.

NgoJulayi uzoba wnesithangami eThekwini sabantu abafuna ukungena ebhizinisini. Uthe maningi amathuba ebhizinisini ngoba ngisho abalimi basezimayini basebenzisa udizilili.

UNkk Zwane, okhulele eMlaza, usezinze eCape Town lapho enesitolo esidayisa izigubhu zegesi nezimpahla ezisebenza ngegesi. Waphasa umatric eNanda Seminary, wenza iB Com Accounting e-University of Zululand. UnePost Graduate Diploma in Business Management yase-University of KwaZulu-Natal.

Unesitifiketi seTrain The Trainer asithola esikhungweni iTrain U Can eThekwini. Phakathi kwezikhundla azibambe kwaPetroSA kubalwa esokuba yiRefinery Accountant neRisk Manager. Ubuye waba yiMarketing Manager egxile eRotterdam e- Europe iminyaka emibili.

Wabuye waqokwa njengePhini likaMengameli weTrading Supply & Logistics iminyaka eyisithupha. Washiya esekulesi sikhundla ngo-2017.