UNGQONGQOSHE wezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo noninakhulu kaSibusiso Ngeleka ongomunye wabafundi abaminze kwi-swimming pool eCuba, uNkk Nosipho Ngeleka
UNGQONGQOSHE wezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo noninakhulu kaSibusiso Ngeleka ongomunye wabafundi abaminze kwi-swimming pool eCuba, uNkk Nosipho Ngeleka
USIBUSISO Ngeleka  ongomunye wabafundi ababili abaminze kwi-swimming pool eCuba
USIBUSISO Ngeleka ongomunye wabafundi ababili abaminze kwi-swimming pool eCuba
UBEYITHEMBA lomndeni nomphakathi wangakubo umfundi waKwaNzimakwe obenza izifundo zobudokotela eCuba ongomunye wabafundi abaminze kwi-swimming pool kuleliya lizwe bashona.

USibusiso Ngeleka (23) ongomunye wabafundi ababili baKwaZulu-Natal abebefundela ubudokotela eCuba, abaminze bebhukuda kwi-swimming pool, kuvele ukuthi ubewusizo emndenini nasemphakathini. USibusiso nomngani wakhe uSihle Makhaye waKwaMhlabuyalingana baminze kwi-swimming pool eCuba ngesikhathi kugujwa usuku lokuzalwa lomunye umfundi.

Lokhu kuvele izolo ngesikhathi uNgqongqoshe wezeMpilo eKZN, uDkt Sibongiseni Dhlomo, eye emndenini kaSibusiso eyobaduduza emuva kokuvela kwalezi zindaba.

Uninakhulu walo mfundi, uNkk Nosipho Ngeleka (60) uthe kwakuvele kuyisifiso sakhe ukwenza izifundo zobudokotela kodwa bengenawo amandla okumfundisa.

“Ubengumuntu obesithanda isikole kangangokuthi ubesiza nezinye izingane endaweni ezifundisa. Mina ngiwumuntu olimayo, bengimfundisa ngemali ebengiyithola ekulimeni. Bengithi uma ngingalimanga angibuze ukuthi izoba khona yini imali yokuthi afunde. Ngaleso sikhathi wayesafunda amabanga aphansi,” kusho uNkk Ngeleka.

Uthe kusuka ekukhuleni kwakhe, umzukulu wakhe ubefuna ukuba wudokotela ngakho akubamangazanga uma ethi uya eCuba. UNkk Ngeleka uthe kwaba lula ukuthi bameseke ngoba wayeyokwenza into ayithandayo. Babengazitsheli ukuthi angehlelwa yisehlo esimehlele. Uthe bebelokhu begcine ukuba naye ngo-2015 ngoba ehlale isikhathi esingangonyaka engabuyelile esikoleni ngenxa yesiteleka samabhanoyi esasiseFrance esambambezela ukuthi abuyele eCuba.

“Ngesikhathi ebuyela wathi ngeke esavakasha kodwa uyobuya esengudokotela,” kusho uNkk Ngeleka.

Echaza isigameko sokuminza kwalaba bafundi uMnuz Thulani Nkosana oyiphini loMqondisi eMnyangweni wezeMpilo nongamele uhlelo lwaseCuba uthe bathola umqhafazo ngeSonto ekuseni ubabikela ngesigameko sokushona kwalaba bafundi. Uthe abafundi babegubha usuku lokuzalwa lomfundi waseNorth West. UNkosana uthe ngokuthola kwabo laba bafundi bobabili baphuma beyobhukuda ngenxa yokushisa kwaseCuba.

“Ngenxa yokuthi kwakuphithiza abanye abafundi bengaphakathi kwathatha isikhathi ukuthi basheshe bababone ukuthi basenkingeni. Ngesikhathi bebona oyedwa kwi-swimming pool bazama ukusiza bamphuthumisa emtholampilo kodwa wangasinda. Ngesikhathi besahambile abanye, ababesele babona omunye umfundi ephakathi emanzini, bamkhipha bathola ukuthi useshonile,” kusho uNkosana.

UDhlomo uthe noma kunzima ukuthi abazi bonke abafundi baseKZN abaseCuba kodwa ubemazi uSibusiso. Uthe umaze ngesikhathi ephuthwe wukubuyela kuleliya lizwe okwenza ukuthi kumosheke unyaka wokufunda ngenxa yokuthi isikole saseCuba sathi akasale esehlala ngoba kwase kumosheke isikhathi eside. Uthe uSibusiso wayelokhu emshayela ucingo njalo ebuza ukuthi usengabuyela yini eCuba. Uthe bekufanele engabe ubenza unyaka wesihlanu kulo nyaka obekuzokwenza abuye nabanye ngonyaka ozayo.

“Ngesikhathi sithumela laba bafundi eCuba sasingazitsheli ukuthi bangabuya ngamancozuncozu kanjena,” kusho uDhlomo.

Utshele umndeni ukuthi kusazothatha isikhashana ukubuyisa izidumbu zalaba bafundi ngenxa yemicikilisho eminingi okufanele ilungiswe uma sezibuyiswa. UDhlomo uthe kungenzeka zize zitheleke kuleli ngoLwesine oluzayo.