ABAHLOLA izintombi bathi kumele bajeze abantu abathuka izintombi nto ngoba zinamabele awile.

Iningi labantu kuthiwa uma libona ibele lentombi nto liwile, bathi isike yalala nomfana, lokho okuchazwa abahloli bezintombi njengenhlamba.

Enye yezintombi ebekezelela ukuthukwa ngenxa yamabele ayo, u-Amanda Sithole (20) waseDundee owenza unyaka wesibili ezifundweni zeHuman Resouce Management eMangosuthu University of Technology.

Uthe abantu bavele babuke amabele akhe awile bese bethi akusiwo awentombi nto.

Isolezwe ngeSonto liqoke ukukhuluma nongoti ukuthola ukuthi yini eholela ekuweni kwamabele entombi nto.

Ungoti wezokudla (dietician), uNksz Slindile Mbhele (27) osebenza esibhedlela eCrompton, ePinetown, uthe ukudla umuntu akudlayo kusukela emncane kuba nomthelela ekwakhekeni komzimba wakhe.

“Yize kunezinye izinto ezingaba nomthelela ekuweni kwebele lentombi nto ezifana nofuzo, ukushesha ukufaka ubhodisi, nokukhuluphala kodwa nokudla kunomthelela,” kusho uNksz Mbhele.

Ucebise abazali ukuthi bajwayeze izingane zabo ukudla okunomsoco nemifino kusukela zisencane, ukugwema ukuthi zikhuluphale ngokweqile.Umsunguli wenhlangano egqugquzela ukuhlowa kwezintombi, iNomkhubulwane Cultural Institute, uDkt Nomagugu Ngobese uthe bazobahlawulisa abantu abangabaza ubuntombi bamatshitshi anamabele awile.

Ugqugquzele izintombi ezithukwayo ngenxa yamabele azo ukuthi zibabikele ukuze bathathe izinyathelo ezifanele.

Owesifazane ohlola izintombi eMooi River, uNkk Peggy Shezi (47) uthe, intombi nto uyibona ngokuthi uyihlole, akusho lutho ukuwa kwamabele. “ Kunamantombazane anamabele amile kodwa angesizo izintombi."