UVUKILE Nongcebo McKenzie osakaza uhlelo Sithakela Isizwe lwasebusuku kuKhozi FM olunothe ngolwazi oluningi

SIZWE BLOSE

NGIPHATHEKE kabi kakhulu ngeledlule ngingamuzwa uVukile Nongcebo McKenzie ohlelweni lwakhe olungena ngo-8 kuya ku-11 ebusuku kuKhozi FM kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesine olubizwa ngokuthi Sithakela Isizwe.

Ngaphandle kokuthi izintokazi ezenza lolu hlelo (uVukile noHlengiwe Mbatha ongumdidiyeli wohlelo) zinhle zombili, okuphinde kugqame ngukuthi zibambisene kahle kulona futhi ziyalwenza uphenyo ngaphambi kokuthi zingene emoyeni.

Lolu ngolunye uhlelo loKhozi FM engingathi lunenhlanhla ngokuthi luphathwe ngabasakazi abaluthatha balubeke esicongweni ngaso sonke isikhathi, njengoba kwakwenza uSipho Mbatha noVicky Masuku abake balushayela

Engikuthanda ngalolu hlelo nokungenza ngingawuvali umlomo ngalo, wulwazi olutholakala kulona.

Selokhu iqalile ukwenza lolu hlelo le ntokazi yakwaMcKenzie iza nezihambeli ezifike zishiye ulwazi olungashintsha impilo yabantu abaningi.

Kunabantu abafike bakhulume ngezinto zamabhizinisi nokuthi wena ungaliqala kanjani elakho, uma kungukuthi unalo ungaligcina kanjani likungenisela inzuzo ukuze lingawi.

Abagcini kwezamabhizinisi kodwa baphinde bakhulume nabantu abenza izinto zenzeke. Ngelinye ilanga bakhuluma nomhleli wephephabhuku elibizwa ngeLoocha elithokozelwa kakhulu abantu abasha.

Abantu abanentshisekelo yokungena ebhizinisini lalolu hlobo ngikholwa wukuthi kuningi abakuzuza kule ngxoxo.

Okuphinde kuhluke ngaleli thimba lasebusuku wukuthi imibuzo uyayizwa ukuthi ishaya khona nomlaleli agcine engasiboni isidingo sokuzibuzela ngoba umsakazi usuke esewenzile umsebenzi.

Ngiyayithanda le nto yoNongcebo yokuzihlupha ngolwazi nokuba nemibuzo eminingi ephusile.

Baphinde bathinte nezindaba zabantu. Ngelinye ilanga ngezwa bekhuluma nomfundi owathi uma eqeda enyuvesi wangena shi ezidakamizweni wagcina ngokuboshwa. Esesejele waqhubeka nezifundo zakhe wathola iziqu zeHonours. Esephumile ejele wafundisa izingane ngobubi bezidakamizwa.

Ngingathi kuhle ukubambisana phakathi kukaMaMbatha nokaMcKenzie.

Le ntokazi ngiphinde ngayizwa ikhuluma nosaziwayo abafana noRay Phiri, Sbongile Khumalo nabanye.

Uma kungukuthi ufisa ukuqhubekela phambili empilweni futhi womele ulwazi, lulalele lolu hlelo, ikakhulukazi uma ufuna ukwazi ngamabhizinisi, ezemisebenzi, ezithinta abantu ngqo, imiNyango kahulumeni, ezoku-ngcebeleka nokunye.

Ukuphaphama kukaNongcebo uma eshayela lolu hlelo kwenza ungawucabangi umbhede noma ezinye izinhlelo zethelevishini ezidlala ngalesi sikhathi sakhe. Zona uze uzibuke uma seziphindwa.