OWAYENGUMENGAMELI wakuleli uMnuz Jacob Zuma. Isithombe: DOCTOR NGCOBO
OWAYENGUMENGAMELI wezwe, uMnuz Jacob Zuma, uthi akukho u kugwamandwa kwamandla ombuso yidlanzana elifuna ukufeza izinhloso zalo kuleli.

Uthe leli temu (State Capture) lisetshenziswa ngabafuna udumo ngoba umbuso wakhiwe iminxa emithathu okungezomthetho, isishayamthetho nongqongqoshe.

UZuma ubekhuluma emhlanganweni wabafundi obuseNyuvesi yaseWalter Sisulu, eMthatha ngoLwesithathu ntambama. 

“Kunekhomishini  ngokugwamandwa kwamandla ombuso  ehleli kumanje. Umbuzo wami uthi izinhlaka zombuso zontathu zazisetshenziswa yidlanzana yini? Owami umbono uthi  u kugwamandwa kwamandla  ombuso  yidlanzana yitemu elisetshenziswa ngabathile abafuna udumo kwipolitiki ngoba nabantu abafakazayo kule khomishini abacacisi ukuthi umbuso wawusetshenziswa kanjani,” kusho uZuma.

Uthe akanandaba ukuthi ukusetshenziswa kombuso kubizwa ngaliphi igama ngoba into ayibonayo wukuthi kwakunabantu ababenza okuthile nabanye kodwa lokhu akusho ukuthi kwakusetshenziswa umbuso yidlanzana.

“Asingivumi ukudliswa noma yini ngabantu abafuna udumo kwipolitiki, leli temu lok ugwamandwa kwamandla  ombuso  yidlanzana yinto engekho. Ngabe ezomthetho zisetsheziswa yidlanzana? Ngabe isishayamthetho sisetshenziswa ngabathile? Ngabe uhulumeni usetshenziswa ngabathile? Ayikho leyonto,” kusho uZuma.

Uphinde watshela abafundi ukuthi iNingizimu Afrika ayikhululekile ngoba isadinga inkululeko yezomnotho. 
Uthe ukube uthola ithuba lokushaya umthetho angaphasisa ukuthi bonke abafundi abatholwa begcaluza emgwaqeni ngesikhathi sokufunda ngabe bavalelwa ejele ukuze bafunde ngenkani.

“Bekuzoba nejele eliyisipesheli labafundi abagcaluzayo ngesikhathi sesikole. Bebezovalelwa kulo baphoqwe ukuthi bafunde baze badedelwe uma sebethole iziqu zabo,” kusho uZuma.

Ukhale nangokuthi intandoyabantu ayisebenzi kahle ngoba uthi uhulumeni omele iningi labantu esethathe isinqumo ayiswe enkantolo yomthethosisekelo yinhlangano esiza umphakathi bese kuvinjwa isinqumo sikahulumeni. 

Ugqugquzele abafundi baqhubeke nokukhuluma ngemfundo yamahhala nangomlando wentando yeningi ukuze izwe liye phambili.