JACOB ZUMA
NGENZENI, kujahwephi? Lena yimibuzo obengumengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma abelokhu eyigcizelela ukuthi wayibuza abaholi be-ANC abebefuna ehle esikhundleni.

UZuma uthe abazange bamtshele ukuthi wenzeni njengoba bethi akehle esikhundleni.

“Akuyona into entsha ukuthi bekuthiwa angehle, yinto ebishiwo unyaka wonke. Kungimangazile ukuthi kumele ngehle ngoba kuthiwa sekunomengameli omusha we-ANC kungazange kulandelwe imigomo ye-ANC.

Ngenzeni? Ngangilokhu ngibuzile, azikho izizathu abangitshela zona ezenza ukuthi ngehle,” kusho uZuma ekhuluma nabakwaSABC izolo emini.

Uthe wayelokhu ebuzile ukuthi yini ejahiwe ngoba vele usalelwe yisikhathi esingangonyaka ngaphambi kokuba ehle esikhundleni.

Uqhube wathi kunezinto aziphakamisa ebuholini be-ANC bavumelana ukuthi zenzeke kodwa kwantshintsha amatafula uma isigungu esiphezulu sesiphakamisa ukuthi akhonjwe indlela.

“Ngaphakamisa ukuthi nginikwe isikhathi sokuthi ngehle, njengokuthi ngehle ngemuva kukaJuni.

Phakathi kwezinye izinto kwakungukuthi ngifuna ukwethula uMnuz Cyril Ramaphosa ezinhlakeni eziningi izwe elinobudlelwano nazo. Ngangifuna ukumethula kwabanye abaholi base-Afrika, abanye abangabangani bami,” kuqhuba uZuma obebukeka sengathi iyamnenga le nto eyenzekile.

Uthe enye yezinto abavumelana ngazo ngukuthi bazohamba ndawonye benomengameli we-ANC uma beya emihlanganweni yamakhosi njengoba ubuholi benhlangano buhambela iZindlu zoMdabu.

Uyichithile indaba yokuthi uxoshwe ngoba i-ANC ingafuni ukuthi kube nokushayisana phakathi kukamengameli we-ANC nowezwe.

I-ANC ithe amandla asenhlanganweni ngoba yiyona ejuba abaholi kuhulumeni kanjalo noZuma ubejutshwe yiyona.

UZuma uphawule nangodlame alubona ngaphandle kwekomkhulu le-ANC iLuthuli House lapho kwashaywa khona ababemashela ukuthi angaxoshwa.

“Yangiphatha kabi leya nto engayibona, i-video kushaywa owesifazane. Ngazibuza ukuthi le nto kumele isingathwe ngendlela ukuze kungabi nombhedukazwe. Ngiyethemba inhlangano izokwazi ukubhekana nalesi simo,” kusho uZuma.

Uthe inhlangano uyazi njengoba ezazi, wathi ukuxoshwa kukaMnuz Thabo Mbeki kwenza amanye amalungu ashiya ayovula amanye amaqembu.

“Ngangingahambisani nokuxoshwa kukaMbeki. Isinqumo esathathwa yisigungu esiphezulu se-ANC esasinganeme. Namanje kukhona abangeke baname ngokwenzekayo, ngiyethemba amaqabane awazozisola.”

Okhulumela i-ANC uMnuz Pule Mabe, uthe isinqumo sokumxosha asiguquki, simile.