INKAWU eyangena ewodini esibhedlela iRK Khan
ZIHLELI lubhojozi iziguli zasesibhedlela eRK Khan eChatsworth eThekwini, ezikhala ngezinkawu okuthiwa ziyacanasa emawodini.

Kuthiwa ezinye iziguli sezilala zingadlile ngoba ukudla eziphathelwa kona kudliwa yizinkawu. UNksz Zee Sithole, unina obelele kulesi sibhedlela, uthe imethusile into ayibonile izinkawu zisobozela ukudla kweziguli.

“NgoMgqibelo odlule ngavakashela umama ngamphathela nokudla. Ngamangala ngifika ewodini izinkawu zicanasa enye ivula nesikhwama sesinye isiguli. Yathatha inkomishi enamasi yawaphuza yalahla phansi. Isinkwa ebengisiphathele umama yasidla yasiqeda, yachitha netiye lakhe,” kuchaza yena.

Ukhale ngokuthi ayikho indlela yokufihla ukudla ngoba namakhabethe awasavaleki. Uthe amawindi awavalwa futhi awanazo izinsimbi okwenza izinkawu zingene noma yinini.

Unesi osebenza kulesi sibhedlela ocele ukungadalulwa uthe nabo sebekhathele ukuphambana nezinkawu emawodini. Uthe seziyasazi nesikhathi sokudla futhi zichwaza kakhulu uma sekuhambe izivakashi zizitapele ukudla obekuphathelwe iziguli. Usola ihlathi aliseduze athe yilona elidonsa izinkawu.

Ongungoti ekuphathweni kwezinkawu, uMnuz Steve Smith weMonkey Helpline, uthe bayazi ngenkinga yakulesi sibhedlela futhi sebahlangana nezikhulu zesibhedlela. Uthe izinkawu aziyona ingozi futhi azinawo amagciwane,

“Siyaqonda ukuthi kumele iziguli zisabe ngoba esibhedlela akulindelekile ukuthi kube nezinkawu. Ayikho indlela yokuzixosha futhi kuphambene nomthetho lokho ngoba aziyona ingozi. Empeleni yizinkawu ezisengcupheni yokuthola izifo ezigulini kodwa zona azinawo amagciwane ngokwemvelo,” kuchaza yena.

Uthe ayikho into edonsa izinkawu ngaphandle kokudla.

“Sabatshela abaphathi besibhedlela ukuthi abatshele iziguli zingakushiyi ukudla obala. Izinkawu bezivele zihlala kuleya ndawo kungakakhiwa isibhedlela. Izinkawu zihlakaniphile, ziyabona lapho kunokudla khona bese zivakasha njalo futhi zigcina zibona nokuthi kutholakala nini. Kumele abesibhedlela babhale ezindongeni baxwayise iziguli ngezinkawu nokuthi kumele ziphathwe kanjani,” kusho uSmith.

Uthe baphakamisa kubaphathi besibhedlela ukuthi bathenge izivimbelo ezibizwa ngama-screen ezifakwa emawindini ukuxosha izinkawu kodwa bakhala ngokuthi imali ayikho. Okhulumela uMnyango wezeMpilo, uNksz Ncumisa Mafunda, uthe bayaxolisa ngokuphazamiseka kwenhlalakahle yeziguli wathi kuzothunyelwa ithimba elizoya esibhedlela liyohlola isimo namuhla. Uthe inhlalakahle yeziguli iseqhulwini yingakho kumele bathole isixazululo kulolu daba.