INKONTILEKA yesivumelwano selobolo
ISIZOTHOLAKALA ezitolo inkontileka esayinwa yimindeni ibe yisivumelwano selobolo.

Usomabhizinisi uMnuz Jabulani Mahlangu enabakwa-Hortors Stationery bahlanganise umqulu obizwa ngokuthi yi-Lobola Agreement for Marriage edayiswa ezitolo eShoprite nase-USave ngo-R99.

Incwadi yesivumelwano enamakhasi amahlanu iqale ukudayisa ngoMsombuluko.

Imayelana nohlelo okwenziwa ngalo uma kulotsholwa noma kukhulunywa ngelobolo.

Iyisibophezelo esibhalwe phansi esiwubufakazi bokuthi ngempela imindeni yomibili yahlangana yaxoxa ngelobolo.

Kuthiwa isiza ekutheni kubhalwe konke phansi okwenzeka ngelanga lezingxoxo zelobolo.

Kodwa laba abasuke beganana, kumele bayibone le nkontileka, bayivume ukuthi ithinta bona. Babhala amagama abo nezinombolo zikamazisi.

Ayisona isinqumo esingujuqu, akusho ukuthi laba bobabili bashadile ngenxa yenkontileka.

Ayibaniki ilungelo lokuba yindoda nomfazi.

Sekuyoba wumthwalo wabafuna ukugana ukuba balandele yonke imiyalelo nemithetho yezwe yokuganana ngokwesintu.

Kuyo kufakwa nokuthi yimalini esalile ngesikhathi kukhokhwa ilobolo, umkhwenyana usuke ezobuya nini ezoqedela futhi uzimisele ukuqedela nini.

Kukhona nohlu lwezipho okunikezwana zona phakathi kwemindeni yomibili.

Bonke abasuke bexoxa ngelobolo bayasayina babhale amagama abo namakheli nezinombolo zabo.

UMahlangu uthe wabona ukuthi kade ayehlala ezingxoxweni zelobolo kodwa kumhlupha ukuthi akukho okubhalwayo okucacile.

“Nginabashana abaningi. Ngangiye ngibone ukuthi ekugcineni kwezingxoxo ayikho into ebhalwa phansi ecacile ukuthi ulotsholwe ngezinkomo ezingaki nokuthi kuvunyelenwe ngani. Ngabe sengihlala phansi ngicubungula ukuthi yini engabasiza ukuba lolu siko lwethu oluhle kangaka lubhalwe kahle phansi.

“Lokhu akukona ukudelela usiko kodwa ukulinika indlela ehloniphekile. Abaningi bebegcina bebhale ephepheni elincane elingahlelekile kodwa bebe bebhala into ebucayi kangaka,” kusho uMahlangu.

Uthe ngaphezu kwalokho ufuna ukuvikela omalokazana basemakhaya abalotsholwayo bese beyogana ngaphandle kokubhalisa umshado.

“Inhloso yami enkulu wukuba abantu abalotsholiwe bengalahlekelwa yilungelo labo, bahlonishwe bakwazi nokuyolwela izimali nefa labayeni babo besebenzisa leli phepha. Kokunye imindeni iphika nokuthi balotsholwa uma isifuna ukudla ifa labayeni babo,” kusho uMahlangu.