Mhleli: Kwelakho eliwela umfula ugcwele nami ngithi angeseke umbono kamfo kaMdladla uRobert. Mthiya nami ngivumelana nawe seziziningi kakhulu izigameko esezenzekile zobugebengu kodwa uma kuziwa ezigwebeni akugculisi.

Kubukeka eNingizimu Afrika umthetho uvuna izigebengu kakhulukazi uma ngase kubhekwe amacala okubamba inkunzi nawokubulawa kwabesifazane nezingane nawokunukubeza.

Kungakuhle kuthi lowo otholakala enecala, impela athole sona isigwebo sentambo. Lokho kuyokwenza amacala anjengalawa anciphe kakhulu, kungabi yikwampunzi edla emini ezweni lethu. Ngiyabonga.

Bheki Zungu

EFOLWENI