MHLELI: Ngivumele ngimemeze ngezwi lakho elifinyelela umhlaba wonke ikakhulu esizweni sikaZulu.

Ngithi angibuze kwabakithi abakhele izizwe zonkana sikaNgangezwe lakhe, ikakhulu abakwaDlamini engigcina sengidideka ngeqiniso nangemvelaphi nezithakazelo zesibongo sethu.

Angiqondile ukuqhatha izizwe zenkosi kepha ngihlose ukwazi ngeqiniso. Uma kuyimina olahlekile ngivuleni amehlo bakwethu ezibongweni ezimbili esizweni sakithi okunguDlamini noMiya endaweni yaseBergville. Ngicaciseleni ngesithakazelo uMzizi osebangwa yizibongo ezimbili esengizibalulile. Angizibonge ukuze nisheshe ningikhalime uma nginhlanhlatha, NginguDlamini uMzizi kaJama uNdlovu zidlekhaya ngokweswela abelusi.

Ngingelule kakhulu ukuhlonipha isikhathi somhleli kepha ngiyazi ukuthi ngithinte ekhanda likaDlamini.

Uma ngingeyena uDlamini Mzizi ngitsheleni ngingaphinde ngiziphathise nekhanda ngoba impela siyadukiswa ngapha enhla nezwe. Uma kungukuthi uvalo olulahla abantu bakithi cha mina angivumi .

UDlamini noMiya abaphendule lapho bekhona. Impela singahamba size siyovula osomqulu bezemilando komkhulu eMgungundlovu uma esikuphethe ezingqondweni zethu kungelona iqiniso. Isezithebeni bakwethu uyahoxa okaMzizi kaDlamini esizweni saMazizi adukileyo .

Dlamini

EBERGVILLE