MHLELI: Njengelungu lokuqina nelethembekile leNFP, ngithi angithathe leli thuba ngibonge kubo bonke abakhombise ukwethemba iNFP ngokuyivotela okhethweni esibuya kulo.

Ngibonge nangokuhlala nethembeke eqenjini esikhathini esinzima iqembu lidunguzela.

Okokugcina ngifisa ukushaya ikhwelo kubo bonke abadikibala ngo-2016, ngithi kini buyani maNational siphinde sakhe kabusha esisekelweni esisha. Yiqembu lethu leli elinomlando omuhle wokusebenzela abantu ngokungachemi.

Asisekele uMengameli wethu, uNkk Zanele Magwaza-Msibi kukho konke, sivikele iqembu lethu kwabalibulalayo.

Zithembe Ngobese

ENQUTHU