ISITHOMBE ESIGCINIWE: MOTSHWARI MOFOKENG/ AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)
MHLELI: Ukungcola kweTheku kukhathaza iningi labantu elihamba kulona. Le nto ithunaza isithunzi sezwe nesethu singumphakathi imbala.

Kunabantu abahlala ezitaladini ababizwa ngamaphara. La bantu yonke into eyonakele kuthiwa yoniwa yibona kodwa ekugcineni uma usubhekisisa uthola ukuthi akubona abasuke benze leyo nto.

Ake uphume uhambe ebusuku edolobheni ngiyakutshela uyobona into ongayazi. Akukhathaleki noma yiseMgungundlovu noma yiseThekwini uma nje sebephuzile bazikhulula noma yikuphi, ukuthi kukhona bani noma babonwa ubani abanandaba. Ekuseni uma sihamba edolobheni sibona kungcolile bese sithi amaphara kanti yibo kanye odadewethu nabafowethu abasuke sebezidlele izidlo zabo.

Le nto engikhuluma ngayo sengiyibone kaningi. Ezinzulwini zobusuku ubona umshungu wamantombazane nabafana kuphethwe ezincane izikhwama kubhekwe ezindaweni zokuzijuxuza kuphuzwe utshwala. Njengoba zisuke sezivaliwe izindlu zokuzikhulula uma sebebuya kozijuxuza ucabanga ukuthi bazikhulula kuphi?

Akungadlalwa ngamaphara ngoba engenamuntu ozowakhulumela. Uke ubone omuhle umuntu wesifazane noma owesilisa ehlisa isikhindi sangaphansi ezikhulula phakathi emgwaqweni ekugcineni kushintshe ukudla uma sekuphume ilanga kujike kuthiwe amaphara.

Abantu abangcolisa idolobha iyona kanye le genge encane ehamba ezinzulwini zobusuku, yona kanye le ehlala phakathi emadolobheni nasemalokishini akhele amadolobha.

Mzokhona Mdu Gcabashe

KwaNyavu