UMAKADEBONA kwezokusakaza uBob Mabena ushiye kuKaya FM wajoyina iMSG Afrika Group ephethwe nguGiven Mkhari
SENGATHI inkampani ephethwe nguGiven Mkhari, iMSG Afrika Group, ingake ibheke phela nangaKwaZulu-Natal izovula umsakazo ngakhona.

Lokhu ngikusho ngoba kubonakala sengathi kulula kuyona ukuthi ithole ilayisensi yokusakaza. I-MSG iphethe iCapricon FM, isiteshi esenza inzuzo eLimpopo, inesiteshi sezingxoxo iPower FM eGoli futhi isizovula isiteshi esingenisa inzuzo iRhythm FM e-Eastern Cape neBeat FM eFree State.

Ekupheleni kwesonto eledlule kuvele ukuthi umakadebona kwezokusakaza, uBob Mabena, uyashiya ohlelweni lwakhe lwasekuseni kuKaya FM uya kwi-MSG Afrika Group. Kuyona uyobe ebhekelele izinhlelo kuzo zonke lezi ziteshi.

IRhythm FM yona igadla ngoPutco Mafani obethula uhlelo lwasekuseni kuMhlobo Wenene. Wathi ungomunye wabanikazi besiteshi futhi uzoba ngumphathi waso aphinde athule uhlelo lwasekuseni khona.

Kodwa sengathi iMSG ike yazama ukuthola ilayisensi kodwa yahluleka, yagcina inikezwe iVuma FM. Sengathi yayifuna ukuvula umsakazo iKZN Talk.

Ngicabanga ukuthi kumele ingapheli amandla kodwa ibuye izame futhi ngoba iKwaZulu-Natal iyawudinga umsakazo wezingxoxo.

Uma ubheka lapha eKZN sinayo imisakazo eyehlukene njengeyemiphakathi futhi esakaza ngezindlela ezehlukene njengoMbokodo FM edlala kakhulu umculo wokholo, iZululand FM edlala kakhulu umaskandi, neminye. Sinayo futhi engenisa inzuzo njengo-East Coast Radio noGagasi FM kodwa sishoda ngowezingxoxo.

Umsakazo wezingxoxo muhle ngokuthi indaba ixoxwa ngokukhululeka kulandwe nongoti ukuthi bazoyihlaziya ngoba isikhathi sisuke sivuma. Uma ulalela imisakazo enjengoKhozi FM uzoqaphela ukuthi uma kuyizinhlelo zezindaba uBongani Mavuso uke afune ukuphuthuma umuntu asuke ekhuluma naye ngemibuzo ngoba usuke efuna ukuthi asho izinto eziningi ngesikhathi esincane asuke enaso.

KwiGagasi FM kwakukhalwa kakhulu ngokuthi uhlelo luka-Alex Mthiyane, Indaba, lufishane. Bazama abaphathi ukulelula kodwa lokho akwanele.

Ziningi izinto ezenzakayo esifundazweni ezithinta ngqo abantu bakhona futhi abadinga ukuchazelwa kahle ngazo. Abalitholi lelo thuba uma belalele iziteshi ezinjengeSA FM noma Ukhozi noma ezinye iziteshi ngoba zibuye zifune ukukhuluma nangezinye izifundazwe ezisakaza kuzo.

Uma kuwukuthi inhlangano elawula ukusakaza, i-Icasa, ayiyikhiphi ilayisensi yeziteshi zezingxoxo, iMSG Afrika Group ayizame noma esisakaza nge-internet ngoba zona azilawulwa kodwa inkinga kuyoba yikhona ukuthi sizolalelwa ngabathize ngenxa yokubiza kwe-data.

Ungangibhalela [email protected] noma kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu