Umbuzo: Sineminyaka emibili sithandana nesoka lami. Ngonyaka odlule laphelelwa wumsebenzi. Bengenza konke okusemandleni ukuthi lingasweli lutho lisaphelelwe wumsebenzi ngize ngilizamele mina umsebenzi. Lagcina liwutholile ekupheleni konyaka odlule kwaba wukuqala kwezinkinga phakathi kwethu. Sashintsha isimo endlini bekungathi akuyena lo engimaziyo. Wangishintshela umuntu ngimazi.

Ngigcina ukumbona endlini engakaholi uma eholile akabonwa nangokhalo ubuya engasenamali. Akathengi ngisho isinkwa lesi. Uhlale elindele ukulwa nje. Ngisho nento encane isivele isixabanise. Bengicabanga ukuthi ukuthola kwakhe umsebenzi kuzokwenza isimo sibe sihle phakathi kwethu kodwa sengathi bekungcono engasebenzi ngoba besihlala sithokozile. Ngenzenjani ukubuyisela izinto esimeni esejwayelekile?

Zinhle, eMandeni

Impendulo: Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ukuhlupheka kube nemithelela emibi kumuntu uma izinto sezihamba kahle. Kungenzeka ukuthi okwenziwa yisoka lakho kuyadlula. Alikakujwayeli ukuzimela libe nemali. Kujwayelekile ukwenzeka lokhu. Esikhathini esiningi uma usujwayele ukungabi nemali ukuba khona kwayo kuba yinkinga. Abanye baze bathathe izinto ngamawala bakhohlwe yizinto ezibalulekile empilweni.

Kodwa manje okumangazayo ngesoka lakho wukuthi aliqali ukusebenza. Like lasebenza phambilini aliqali ukubona imali. Lokhu kwenza size sicabange ukuthi kumele ubhekisise abantu abasondelene nesoka lakho njengabangani ngoba isenzo salo sinezimpawu zokungakuhloniphi njengesithandwa salo. Kuhle futhi nokubheka emumva ngesikhathi lisasebenza. Lalingumuntu onjani? Lalinazo lezimpawu noma yinto oyibona manje? Le mibuzo izokusiza ubone ukuthi lolu shintsho lulethwa yini.

Hlala phansi nalo ulitshele ngokungaphatheki kahle kwakho. Uma likulwisa kuzobe kuchaza ukuthi elikwenzayo likwenza ngamabomu.

Iminyaka emibili kwabathandanayo yisikhathi esanele sokubona ukuthi nikulungele yini ukushada. Ngakho kubalulekile ukulungisa izinkinga ezinjengalezi ningakazibophezeli emshadweni. Kuhle futhi ngoba ukhombisa lezi zimpawu ningakashadi. Iyingozi indoda engazihloniphi ngoba kuba nzima ukuhlonipha omunye umuntu.Siyethemba ukuthi uma ehlakaniphile uzoshintsha. Uma lungekho ushintsho sekumele unqume ukuthi uyafuna yini ukuphila le mpilo.

Umbuzo:

Ngingowesifazane oneminyaka engu-30, oshadile onabantwana ababili. Ngiyamthanda kakhulu umyeni wami uyikho konke kimina. Unothando futhiuyasinakekela futhi uwubaba oqotho.

Yinye nje inkinga ngaye, wukuthi akathembekile emshadweni wethu. Sengimbambe kwaze kwaba yikathathu ekhombisa ukungathembeki kimina. Njalo uma ngimbamba uyaxolisa athembise ukuthi akasophinde akwenze ukungathembeki. Ngiyamxolela njalo uma ngimbambile. Kodwa sekuqala ukuba nzima ukumela lesi simo. Ngikhulelwe nginezinyanga eziyisithupha. Sengiphinde ngambamba futhi nomunye umuntu wesifazane. Angisazi ukuthi kumele ngenzenjani. Kusho ukuthi ikhona le nto angafuni ukuyisho emenza ahlale ephumela ngaphandle njalo. Sengiyazenyeza ngoba angisazi ukuthi yini emenza angathokozi ngami. Kwenziwa yini ahlale efuna abanye besifazane ngikhona?

Igama ligodliwe, Umzinto

Impendulo:

“Kwenziwa yini ehlale efuna abanye besifazane ngikhona?” Singasho singananazi ukuthi kwenziwa uwena lokhu.

Uwena omjwayezile ukuthi akulutho ukuphumela ngaphandle eshadile. Uyamkhuthaza ngale senzo sakho. Uwena omamukela ngezandla ezimhlophe njalo uma umbambile. Ukwenzelani lokhu?

Asikho isizathu esinesisindo esingenza umuntu akhethe ukungathembeki emshadweni. Wumuntu ozikhethela ukungathembeki futhi usuke azi ukuthi wenzani. Uwena onquma imihla namalanga ukumthanda phezu kwezenzo zakhe ezikhombisa ukungakuthandi, ukungakuhloniphi nezikhombisa ukungakhuli kwakhe. Ngamanye amazwi ushade nengane engazihloniphi. Ukungazihloniphi kwakhe sekwenze nawe wangazihlonipha.

Kubalulekile njengomuntu wesifazane ukuzihlonipha ngokungabekezeleli into engekho. Uwena okumele usukume uthathe isinqumo sokuthi sekwanele. Uzokwazi ngalelo langa ukuthi awudlali. Enye into ongayenza endodeni engakuhloniphi ngale ndlela wukunqamula ifindo lomshado. Kona kunzima uma kukhona izingane kodwa kwezinye izikhathi ukushiya kuzokwenza nezingane zikhulele esimeni esingcono kunokubona abazali abangahloniphani zonke izinsuku. Okuhle kodwa.