ABAZISOLI ngokuzigcina beyizintombi nto baze babe badala oNksz Ngipheni Ngcobo (66) waKwaMafune, eMgungundlovu noNksz Ngenzile Mngadi (56) waKwaMkhizwane ngaseCato Ridge abebehambele uMkhosi Womhlanga. Isithombe: MOTSHWARI MOFOKENGI/ANA
INTOMBI endala ehamba Umkhosi Womhlanga isizinikele ekubeni yintombi nto kuze kube ificwa yisikhathi sokufa.

UNksz Ngipheni Ngcobo (66) waKwaMafunze, eMgungundlovu, ukuveze lokhu ngesikhathi ekhuluma neSolezwe izolo kuvalwa umkhosi.

Uthe ngemuva kokuphoxwa yisoka lakhe elaselimlobola eminyakeni edlule, wanquma ukuthi ngeke aphinde aqome.

Uthe obakhe ubuntombi sebuyodliwa yizintuthane ethuneni uma eseshonile, akekho umuntu oyobuthola.

“Angithandi ukugxila kokwenzeka phakathi kwami nowayengilobola. Wayesengilobolile kodwa sahlukana ngenxa yokungathembeki kwakhe. Ngaphatheka kabi ngoba ngangimthanda. Sasisoma, kwakufanele azishaye ziphelele, sishade ukuze athole into ayeyifuna. Sengaxola ngoba kwayena sewashona,” kusho UNksz Ngcobo.

INTOMBI endala uNksz Ngipheni Ngcobo (66) ehamba Umkhosi Womhlanga isizinikele ekubeni yintombi nto kuze kube ificwa yisikhathi sokufa. Video: S'MANGELE ZUMA

Uthe usezinikele ekukhuthazeni izintombi ukuthi zizigcinele umshado.

“Ngiwumphathi wezintombi endaweni yangakithi. Angifisi ukuthi zize zibe ngangami zingakawutholi umshado. Ngiyazigqugquzela nokuthi zifunde ukuze zingafiki zihlupheke emshadweni, zithembele kubayeni bazo,” kusho UNksz Ngcobo.

Enye intombi endala ebisemkhosini, uNksz Ngenzile Mngadi (55) waKwaMkhizwane, eCato Ridge, othe into emsizile ukuthi azigcine yonke le minyaka ukuthobela umthetho wabazali bakhe abangasekho, abamyala ngokuthi kumele azigcinele umshado.

Uthe ngoJuni ngonyaka ozayo uzobudedela ubuntombi bakhe njengoba zizobe ziwushaya phakathi kwakhe noMnuz Mandlakayise Mbonambi (60).

“Uyabona uma sesishadile ngizomnika into yakhe. Siqale ukusoma eminyakeni engu-21 eyedlule engenankinga ngoba ubesihlonipha isinqumo sami sokuzigcina. Bekuyaye kuvuke ubunsizwa afune silale kodwa abuye axolise,” kusho uNksz Mngadi.

Uqhube wathi abantu baye bamsabise bathi ngeke asazithola izingane ngoba usemdala kakhulu.

Uthe akazinaki izinkulumo zabantu ngoba ukholelwa wukuthi ingane yisibusiso esivela kuNkulunkulu.

Lezi zintombi zithi ngisho ziphethwe wumkhuhlane azibi navalo lokuya emtholampilo ngoba ziyazi ukuthi ziphephile ezifweni zocansi eziyingozi.