UMnuz Simphiwe Khumalo kwesokunxele nomkakhe uNkk Fika Khumalo abakhiqiza iwayini ngezandla zabo ngaphandle kwemishiniIsithombe: Bongani Mbatha African News Agency (ANA)
BIFUNA lidayiswe ezindaweni ezisezingeni eliphezulu iwayini labo elenziwe ngezitshalo ezahlukahlukene abashadikazi baseDangaya.

UMnuz Simphiwe Khumalo (47) noNkk Fika Khumalo (40) baqhamuka nendlela yokwenza iwayini ngezitshalo i-betroot, cucumber, ithanga nezinye.

Iwayini labo lidla ubhedu eDangaya ngokunjalo lihamba phambili ezindaweni zokungcebeleka, amaBnB nasezindaweni zokudla.

UNkk Khumalo uthe ubengakaze azitshele ukuthi yena nomyeni wakhe bangagcina sebengene emkhakheni wewayini njengoba engunjiniyela kagesi kanti umyeni wakhe esebenza emkhakheni wezimpahla zokugqoka.

“Mina nomyeni wami sasingakaze sizitshele ukuthi singaze sigcine sesizenzela elethu iwayini.”

Uthe basungule leli bhizinisi ngoba bezwa kuthiwa yilona elinempilo kunotshwala obujwayelekile, i-beetroot inempilo futhi ibuyisa igazi.

“I-betroot inento ebizwa ngokuthi amaNitrates avula imithambo bese elawula ukugijima kwegazi emzimbeni. Isiza kakhulu kubantu besilisa, yenza indoda ibe wuqanduqandu.”

UNKK Fika Khumalo echaza ngewayini alikhiqiza nomyeni wakhe elenziwa ngobetroot. Video: KWANDA NJOLI

UKhumalo akawuvali umlomo ngaleli wayini lakhe nomkakhe, uthi selimenze wazizwa sengathi uyibhungu.

“Seloku ngaqala ukuphuza amawayini, lawa awethu esithi ama-Organic ngizwa umehluko omkhulu emzimbeni wami futhi noma ngiya ocansini nonkosikazi wami lingenza uqanduqandu.

Kodwa leli wayini akusilo iwayini lokuphuzwa kakhulu, linotshwala obuningi.

Ngokuphuza ingilazi eyodwa usuke usuwanele ngenxa yokuthi linezinga eliphezulu lotshwala.”

UNkk Khumalo uthe leli wayini akafisi ukulidayisa ezindaweni zotshwala ama-tavern nama-bottle store, ufisa ukulibona lisezikhumulweni zezindiza nasezindaweni zokulala njengamaBnB.

Uthe ufisa iwayini lakhe libe yiwayini eliphucuzekile.

Uthe okwamanje basenza amawayini abomvu, elijwayelekile i-dry red, semi sweet red, natural sweet red, wonke bazenzela bona.

UNkk Khumalo ubonge abakwa-Agribusiness Development Agency, okuyinhlangano esiza osomabhizinisi bezitshalo ukuthi bakhule nangokubahlomisa ngolwazi.

Uphethe ngokuthi basebenzisana nenye yamaBnB aseScottburgh, ebizwa nge-Enzo, baphinde basebenzisane neBnB ekhona eMkhomazi, i-Agulus House ibasiza kakhulu ngokubalethela abokufika bezobona leli wayini labo elehlukile.