Isibhedlela iKing Edward VIII Isithombe: Steven Naidoo/Independent Media
BASABISA ngokungazithinti iziguli ngenxa yesimo sokusebenza esingesihle abathi sibeka iziguli engozini abasebenzi besibhedlela, iKing Edward VIII.

Abahlengikazi abasebenza emawodini ahlukene sebethembise ukungazithinti iziguli uma siqhubeka isimo esesiphazamise ukusebenza okuthiwa sadalwa wumonakalo owenziwa yisimo esibi sezulu ngo-Okthoba.

Kuthiwa umonakalo uholele ekutheni kube namawodi avalwayo. Imvula eyayinamandla yadala umonakalo ezibhedlela ezehlukene yaze yadlula nemiphefumulo yeziguli. Ngesikhathi ethula umbiko womonakalo uNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke, uDkt Aaron Motsoaledi, waveza ukuthi iKing Edward VIII yaba nomonakalo omkhulu kakhulu.

Yaba nomonakalo emawodini amaningi ahlukene nokwaholela ekutheni avalwe.

Lokhu kuholele ekutheni iziguli zihlanganiswe emawodini zibe ziphethwe yizifo ezingafani.

UMnuz Mandla Shabangu, ongumgqugquzeli weDemocratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA), uthe abasebenzi sebethathe isinyathelo sokuthi bafike emsebenzini kodwa bangazithinti iziguli uma kusaqhubeka lesi simo.

Uthe ababenzi babo basebenza esimeni esinzima.

“Iziguli zihlanganiswa ndawonye ngenxa yokuthi ayikho imibhede. Lesi simo sesiholele ekutheni iziguli zilinde umbhede ovelayo ngisho kungathiwa ngabe uvela kuphi. Kuneziguli ezingenalo ufuba ezifakwa ewodini yofuba ngoba kuyikhona lapho okuvele khona umbhede. Kunomama abalaliswa emawodini ezingane ngoba kuvele khona isikhala. Lesi simo sibeka iziguli engozini,” kusho uShabangu.

Lokhu sekuholele ekutheni iziguli zihlale izinsuku zingakutholi ukudla ngenxa yokuthi akulethwa kuleli wodi futhi namaphilisi awabi bikho ngoba akufanele ligcine iziguli. Ngaphandle kwalokhu sekukhononda nalabo abasebenza emagunjini okuhlinza ngoba iziguli abazihlinzayo ziswela amawodi ezizolaliswa kuwo ngesikhathi zisalulamela esibhedlela.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNksz Ncumisa Mafunda, uthe kuyiqiniso ukuthi izulu ladala umonakalo emawodini ahlukene okubalwa kuwo elabalimele, elababelethayo namanye.

Uthe ukulungiswa komo­nakalo sekuhambe kakhulu futhi kulindeleke ukuthi kuphothulwe ekupheleni kukaMeyi.

“Umnyango ufisa ukubonga abasebenzi nabaphathi ngokubekezela baqhubeke basebenze kanzima esimeni esinzima. Sinxusa ukuthi umphakathi usibekezelele futhi ube nokuqonda kuze kube isimo sibuyela kwesijwayelekile.”