UDAWN Thandeka King noMpumelelo Bhulose abalingisa kuZalo emcimbini weHouse of Shaka eMfolozi Casino eMpangeni.
UDAWN Thandeka King noMpumelelo Bhulose abalingisa kuZalo emcimbini weHouse of Shaka eMfolozi Casino eMpangeni.
IKHWAYA iHouse of Shaka Ensemble inandisa emcimbini obuseMfolozi Casino eMpangeni.
IKHWAYA iHouse of Shaka Ensemble inandisa emcimbini obuseMfolozi Casino eMpangeni.

CHARLES KHUZWAYO

Ebika eseMpangeni

IZILOMO zomdlalo owuchungechunge, Uzalo, uMpumelelo Bhulose nozakwabo uDawn Thandeka King ziqokwe njengamanxusa esikhwama esihlelelwe ukuba sifukule amagugu akuleli iHeritage Developement Trust (HDT) nomdlalo iHouse Of Shaka.

UBhulose olingisa indawo kaMuzi “Gxabhashe” Xulu noDawn odlala indawo yenkosikazi yakhe uLindiwe Xulu, bethulwe ngokusemthethweni esidlweni eMfolozi Casino, eMpangeni, ngoLwesibili.

UMnuz Wiseman Mkhize weClermont Community Choir futhi obambe elikhulu iqhaza kwiHeritage Development Trust, uthe waqoka lezi zintandokazi ngoba ezithandile kanti zizovele zibe yilokhu akudingayo ngoba nazo ziyazifela ngamagugu akuleli.

Umsunguli wale nhlangano uSolwazi Musa Xulu uncokole wathi bona ngoba bawoXulu bangempela bazobizwa ngoGxabhashezi bese uBhulose noDawn babizwe ngama-Gxabhashians.

Uthe kumjabulisile ukuthola ukuthi nabo bangabantu abawazisayo amagugu futhi abasekhaleni lokuwathuthukisa.

UBhulose uthe okwamenza wafuna ukwazi kabanzi ngesiko lakhe wukuthi wakhuliswa ngubaba ongazihluphanga ngokumnikeza ulwazi ngamasiko.

“Ngesikhathi ngikhula ngangizibuza imibuzo eminingi futhi ngiqhamuka nezimpendulo ezihlukahlukene, enye yazo yilena eyenzeka namhlanje, yokuba yinxusa. Inkinga yethu, njengamadoda amnyama wukuthi asinabo obaba abasidodisayo. Yingakho intsha eningi igcina seyingene emikhutsheni engasile, okubalwa kuyo iwunga. Yingoba kasizazi ukuthi singobani futhi siphuma kuphi.”

Esephetha uthe uyakuthakasela ukuba sendaweni lapho kusuke kuqhakanjiswa khona amaqhawe. UDawn uthe ukholwa wukuthi le nhlangano izoguqula imiqondo yabantu ngokubaluleka kwamasiko namagugu akuleli.

“Ngiyazi ukuthi noma yini ethinta isiko lethu inyakazisa umhlaba. Kumele sihlale sikukhumbula ukuthi ukuze wazi amasiko ezinye izizwe nezinhlanga, kufanele wazi elakho kuqala,” kusasho uDawn.

Uthe naye usemkhankasweni wokugqugquzela abafundi ukuba bazazi ukuthi bangobani.

“Njengoba sisamile ukuqopha Uzalo, ngiya ezikoleni, ngiyotshela izingane ukuthi zakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Siqhamuke nomkhankaso esiwubiza nge-I Believe In Me, esihlose ngawo ukukhiqiza intsha ezokuba yisibonelo emphakathini,” kuphetha uDawn.

USihlalo weHDT uDkt SBC Xulu uthe ngale nhlangano bahlose ukufundisa intsha ngokubaluleka komlando ngokusebenzisa umculo.

“Sifuna ukubeka umculo wamakhwaya ezingeni eliwufanele. Ibhodi lethu lakhiwe ngabantu besifazane bodwa ngoba sikholwa wukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ukufukulwa kwabantu besifazane.”

Phakathi kwezicukuthwane ebezikulo mcimbi kubalwa usomabhizinisi uMnuz Don Mkhwanazi, umculi wekwaito uMsawawa, inyanga eyayingumshayisibhakela uThulani “Mkhulu 3 Seconds” Nkwanyana, Dkt Themba Fakazi, isikhulu soKhozi uMnuz Lindelani Ngema, uSolwazi uMandla Mchunu, uDkt Dumisani Goba wamaSatma, uMntwana uPhumuzuzulu Zulu obemele iSilo Samabandla noMnuz Sanele Dlamini weNational Lottering Commission engabaxhasi bale nhlangano edidiyela umdlalo othi House Of Shaka Musical ozokhonjiswa eThekwini ngoDisemba 16.