UMHOLI we-EFF, uMnuz Julius Malema uthe wonke umuntu wesifazane kufanele athole i-hectare lomhlaba ngoba yibona abakwazi ukunakekela imindeni. Isithombe: MOTSHWARI MOFOKENG
UMHOLI we-EFF, uMnuz Julius Malema uthe wonke umuntu wesifazane kufanele athole i-hectare lomhlaba ngoba yibona abakwazi ukunakekela imindeni. Usho lokhu emcimbini wokugubha uSuku Lwabesifazane obukwaCaluza, eMgungundlovu ngoLwesine.

“Kuyishwa ukuthi abesifazane kufanele bashade noma babe nezingane ngaphambi kokuthi bathole umhlaba kodwa amadoda anikezwa umhlaba ngaphandle kwemibuzo bese ehlala nawo engawenzi lutho. Abesifazane bayalima noma ngabe banesiqephu esincane somhlaba,” kusho uMalema. Uthe abesifazane kufanele bathole umhlaba, ogandaganda, amageja nembewu ukuze bakwazi ukulima ukudla okwanele isizwe. UMalema uthe abantu besifazane bahlezi lubhojozi ngenxa yokubulawa ngamadoda.

“Abesifazane bayadlwengulwa futhi babulawa ngamadoda. Namhlanje (izolo) kungcwatshwa isitshudeni ebesiyisishoshovu se-EFF uKhensani Maseko, abaningi bazibuza ukuthi uzibulaleleni. Kufanele sibuze omdlwengulile ukuthi kungani embulele. Bonke abadlwenguli bangababulali, akukhathaleki noma bawanqobile amacala ezinkantolo ngenxa yokuthi odadewethu abakwazi ukuzikhulumela,” kusho uMalema. Uphinde wagxeka ilungu lasePhalamende elisanda kusula, uMnuz Mduduzi Manana, ngokushaya abantu besifazane ngoba bembuza ukuthi uyisitabane. “Uma abantu bengibuza ukuthi Malema uyindoda? Ngiyavuma ngithi yebo ngiyidoda, naye uMdu kufanele uma bethi uyisitabane avume, ngisho umuntu owesifazane othandana nabobulili obufanayo kufanele avume uma bembuza ukuthi uyi-lesbian ngoba yindlela ayiyona. Abesifazane kufanele sibavikele, sibathande, sibanike amathuba kwezomnotho nomhlaba,” kusho yena.

UMHOLI we-EFF, uMnuz Julius Malema uthi abantu besifazane kufanele banakekelwe, hhayi ukuthi badlwengulwe noma bashaywe. Isithombe: Motshwari Mofokeng/African News Agency (ANA)

Uthe abesifazane kufanele bathole iholo elilingana nelamadoda emsebenzini.

Uqale inkulumo yakhe ngokugxeka abaphathi kuMasipala waseMsunduzi ekhala ngokuthi uma abesifazane bethi bafuna umsebenzi izikhulu zifuna ukulala nabo, ngisho becela izindlu kuthiwa abaqale balale namadoda.

Amabandla akawashiyanga ngaphandle ekhala ngokuthi nawo acindezela abesifazane ngoba kunamasonto okungagqokwa kuwo amabhulukwe, amacici futhi abesifazane abavumelekile ukuthi bashumayele. “Uma kumashelwa ukuhlukunyezwa nokucindezelwa kwabesifazane amabandla asala ngaphandle. Akufanele siwashiye ngoba nawo ayabacindezela abesifazane,” kusho uMalema.