Singobani

Isolezwe liphepha lezindaba elibhalwe ngeSizulu kwesikhathi samanje nelihamba phambilini ukunikezela izindaba ezidingwa ngabafundi bethamele leli phepha.Lakhiwa yithimba elinomqondo osheshayo nelikhiqiza izindaba ezinogqozi nofuqufuqu kulabo balifundayo.

Leli phephandaba lesikhathi samanje elihleliwe kahle liphethe izindaba ezihambelana nesikhathi samanje nezifunwa abafundi liphethwe yilabo bantu abazimele nabanemiqondo esabalele ekunikezele izingxelo ngezindaba ezidingwa yilabo bantu eliziqhenya ngabo.

Umbono ophelele oqopha izindaba zasekhaya, ezikazwelonke kanye nezamazwe aphesheya kwezilwandle – izindaba, ezemabhizinisi, ezemidhlalo, ezokunchebeleka nezikhethekile.Leli phephandaba liyizinhlaka ezintathu; iphepha lazinsuku zonke (Isolezwe), elangoMgqibelo (Isolezwe NgoMgqibelo) kanye nangeSonto (Isolezwe ngeSonto).