UBAZI kahle ubuhlungu bokushiswa nge-acid uNksz Gugu Gumede oseyinxusa leLive Scar Free Foundation, owehlelwa yilokhu eminyakeni emibili edlule ISITHOMBE: SITHUNYELWE

USESIZA abanezibazi ezinjengezakhe owesifazane impilo yakhe eyashintsha emuva kokuba equnyelwe nge-acid ngumuntu owayekade ethunywe yisoka lakhe.

UNksz Gugu Gumede (24) waseMawoti, eNanda, useyinxusa lenhlangano eyelapha abanezibazi emzimbeni, iLive Scar Foundation. Inhlangano, eyethulwe ngo-Ephreli, uyisungule ngokuhlanganyela noDkt Mark Rouscher owelapha isikhumba eThekwini.

Akalukhohlwa usuku lwangoFebhuwari 28, 2017 olwashintsha impilo yakhe. Yize sekuphele iminyaka emibili ehlelwa yibhadi kodwa uthe impilo yakhe ayisophinde ifane.

Uthe kusenzima ukukhohlwa yisehlo futhi usesaba kwasani. Wayekade ephuma emsebenzini ngesikhathi ehlangana nezinsizwa ezimbili ngakubo ezambingelela, eyodwa yase imthela ngokuthize emzimbeni. Kwahluluka ngokuhamba kwesikhathi ukuthi yi-acid ababekade bemthele ngayo.

“Ngezwa kushisa umzimba wonke ngakhala ngamemeza ngiyogeza empompini. Eyodwa yabaleka enye yabanjwa ngamalungu omphakathi ayishaya eyibuza ukuthi ithunywe ngubani. Yathi yayikade ithunywe yisoka lami. Yaboshwa, kumanje ibhadla ejele,” kusho uNksz Gumede.

Uthe kwase kuphele unyaka ayekade esehlukene nesoka lakhe anezingane ezimbili nalo. Lalilokhu limncenga ukuthi babuyelane. Yize indoda eyaboshwa yamusho owayeyithumile, uNksz Gumede uthe aliboshwanga isoka ngenxa yokushoda kobufakazi. Uthe namanje abaxhumani nalo kodwa wanquma ukuqhubeka nempilo azondlele nezingane.

Walala izinyanga ezintathu esibhedlela, esegunjini labagula kakhulu. Washa entanyeni, engalweni, esihlathini nasemhlane.

“Esibhedlela ngangihleli egumbini lami ngedwa ngendlela engangilimele ngayo. Ngapheshwa kathathu kungalungi. Ngangisaba ngisho ukubuka abantu sengiphuma esibhedlela. Ngangifa yizinhlungu ngingakholwa uma ngizibuka esibukweni.”

Uthe kwakumele afe ngosuku ayethelwe ngalo kodwa akazi ukuthi wasinda kanjani. Ngenxa yokuzenyeza ngezibazi zakhe, wakhuluma nomunye umngani wamyalela udokotela wesikhumba eMhlanga.

Uthe kwaba nzima ukuzikhokhela kudokotela ngenxa yokuthi kuyabiza ukulungisa isikhumba. UDkt Rouscher wambuza ukuthi kunganjani basebenze naye enhlanganweni yokusiza abanezibazi njengaye, wavuma.

Echaza ngenhlangano, uthe isinabantu abawu-15 abelashwayo kumanje. Abasathathi kuphela abanezibazi zokusha kodwa noma yiluphi uhlobo lwesibazi. Ngisho abalimale ezingozini zezimoto. Inhloso wukusiza ukushabalalisa izibazi abantu babuyelwe yisithunzi nokuzethemba. Abaningi basuke bengenayo imali yokuzikhokhela ukulungisa isikhumba.

“Kuyabiza kakhulu ukulungisa isikhumba nemithi yakhona iyabiza. Abafuna ukusizakala baxhumana nami bese ngibayisa kuDkt Rouscher. Ngiyazi kunzima kanjani ukuba nezibazi ngoba usaba ngisho ukuhlangana nabantu. Selokhu ngasizwa wudokotela akusefani.”

UNksz Gumede, osethula nezinkulumo ezakhayo kwabesifazane, uthe kuyothatha isikhathi ukubuyela esimeni ngoba nokwalulekwa ngokomqondo akumsizanga. Unendodakazi eneminyaka eyisishiyagalombili nendodana eneyisihlanu. Uthe yize izingane zisencane, ziyezwa ngabantu ukuthi washishwa nguyise.