UNkk Thokozile Dladla nomsebenzi wamakhushini awenza zinsuku zonke emzini wakhe Isithombe: Sithunyelwe
UYADLONDLOBALA kwezamabhizinisi owesifazane waseMgungundlovu ozikhangisela yena umsebenzi wakhe wezandla.

UNkk Thokozile Dladla (47) osezinze ePhoenix, eThekwini, wenza uhlobo lwezicathulo eziphambili esebenzisa ocwazi abadala.

Ngaphandle kwezicathulo ubuye athunge nezikhwama aphinde athunge namakhushini. Izicathulo zakhe uzidayisa emphakathini lapho iningi lamakhasimende akhe litholakala khona.

Echaza ngomsebenzi wakhe uthe wawuqala sakudlala ebukela kudadewabo owayenza umsebenzi ofanayo.

‘’Ngaqala ngokuthunga ezami ngiswenka ngazo uma ngiya edolobheni. Baqala nabantu ukungibuza ngesitolo engizithenga kuso. Kwaba ukuqala kwami ukuthola amakhasimende,” kusho uNkk Dladla.

“Ngaqala ngokwenzela umakhelwane oyedwa ngo-2010. Emuva kwalokho nabanye omama bazithanda bacela ukuthi ngibenzele,’’kusho uNkk Dladla.

Uthe icebo lokwakha amakhushini lamfikela esetekisini ehleli eduze kukasisi owayephethe isikhwama esenziwe ngesikhumba, wasithanda. Wambuza ukuthi sithungwa kanjani, waphendula ngokuthi isikhumba usithenga edolobheni, wamyalela nendawo lapho ayithola khona.

“Ngathi ngehla edolobheni ngashona khona lapho usisi wayekade engiyalele khona. Ngenhlanhla ngaginemali encane, ngathenga isikhumba, kwabe ngiyaqala ukuthunga isikhwama. Saphuma kahle nje. Ngacabanga icebo lokuzithungela amakhushini akwami endlini, ngawathunga nawo aphuma kahle,” kuchaza uNkk Dladla.

UNkk Dladla uthe nakulo ibhizinisi lamakhushini kwaqala kwafika umakhelwane oyedwa kwakhe, emuva kwalokho omakhelwene bamtholela amanye amakhasimende.

“Isonto nesonto ngiba ne-oda elisha.’’

Uthe ngonyaka ozayo yena nomyeni wakhe, uMnuz Mduduzi Dladla, bazokwakha indlu egcekeni azosebenzela kuyo.

“Ngiyathemba nemali izohlangana ngoba ngenyanga * -R4000 uza esikhwameni sami,’’ kusho uNkk Dladla.

“Ngithandazela ukuthi ibhizinisi lami likhule kulokhu eliyikona njengamanje ukuze ngiqashe ngiphinde ngikhuthaze nodadewethu abangasebenzi ukuthi bangene ebhizinisini lezandla,” kusho uNkk Dladla.