UQEQESHA abafundi bezobuchwepheshe usomabhizinisi ophinde abe ngumbhali wezincwadi, osemenywe nakwamanye amazwe ngamagalelo akhe, uNksz Zanele Njapha

UNOGQOZI lokufundisa usomabhizinisi osemncane osiza abafundi ukubalungiselela umshikashika wokwenelisa izidingo zesintu ngobuchwepheshe, i-4th Industrial Revolution, ezofika nezinguquko kwezobuchwepheshe.

UNksz Zanele Njapha (25), wasungula inhlangano ezimele i-Academic Aid, ahlose ngayo ukusiza abafundi ezifundweni ezahlukene. UNksz Njapha okhulele eMlaza kodwa osehlala eManzimtoti, unabayisihlanu asebenza nabo ethimbeni lakhe. Ngaphandle kokufundisa, ungumbhali wencwadi ethi An Eye For Love, ephume ngoJuni nyakenye.

“Nginothando lokusiza abafundi, ikakhulukazi ukubalungiselela izinguquko kwezobuchwepheshe. Senza okwehlukile ngoba asifundisi ngokwamaqoqo kodwa sihlala nomfundi ngamunye, sithole ukuthi udinga luphi usizo,” echaza.

Uthe basebenza nabafundi bezikole zamabanga aphansi kwi-English neMaths. Kwabamabanga aphezulu babasiza kwiSayensi, iMaths neCoding ehambisana nokufundisa ngokwenziwa kwama-website nokusebenzisa amakhompyutha.

“Kukhulunywa ngezinguquko eziza nobuchwepheshe kodwa izingane azilungiselelwe lokho. Yingakho sigxile kuzona izingane ukuze sibone ukuthi ziqeqeshekile kwezobuchwepheshe, kushintshwe nendlela ezifundiswa ngayo,” kusho yena.

Uthe basebenza nezikole eziningi eThekwini kanti sebeqale negatsha eKhayelitsha, eCape Town. Basizwa ngomunye obesethimbeni labo osefundisa eCape Town. UNksz Njapha uthe inhloso nesifiso sakhe ukufinyelela kuwo wonke amadolobha. Uphinde abe umethuli wezinkulumo ezakhayo, ikakhulu entsheni nabesifazane. Mayelana nothando lokubhala, uthe waqala esemncane ebhala izinkondlo. Unina wayemkhuthaza ukuthi abhale izincwadi kodwa yena ebona sengathi yinto okunzima ukuyenza. Incwadi ayibhalile ikhuluma ngothando, athe uyakholelwa kakhulu kulona. Enye yezindatshana zakhe ishicilelwe kulo nyaka encwadini ehlanganise izindaba zabesifazane eThekwini, iWomen’s Anthology.

U-matric wawuphothula eKingsway High, wenza iBachelor in Education e-University of KwaZulu-Natal. Kumanje wenza iMaster’s kwiDiplomacy and International Relations ngaphansi kweFleton-Hall University yaseMelika. Uke wahlala izinyanga eziyisithupha eMelika enza lezi zifundo.

Ngenyanga ezayo uzomela isifundazwe engqungqutheleni yeProfessional Speakers’ Association eGoli. NgoSepthemba umenywe e-Austria kwenye ingqungquthela lapho eyokhuluma khona ngomsebenzi wokufundisa nokusiza abafundi ngobuchwepheshe. Uthe ziningi izincwadi asafuna ukuzibhala, ezinye ezizokhuluma ngomsebenzi wakhe nokufundisa intsha.