UMajor Mandisa Mfeka ungumshayeli wendiza wokuqala ofunde ngobuchule bokulwa ngayo, iCombat Pilot. Isithombe: Sithinyelwe
INTOKAZI yaseMalvern engundabuzekwayo ngokuba ngowesifazane wokuqala oshayela izindiza zoMbutho wezokuVikela wakuleli kwezomoya, ithi ikhule izithandela ukubuka amabhanoyi esikhumulweni sawo amancane, iVirginia Airport.

UMajor Mandisa Mfeka okhulele eNtuzuma ngaphambi kokuthi bathuthele eMalvern, ungumshayeli wendiza wokuqala ofunde ngobuchule bokulwa ngayo, iCombat Pilot, uthe unina nogogo wakhe bebemthatha ngemoto bayombukisa izindiza kusukela eseneminyaka emihlanu. Ubezifela ngokubuka izindiza, engazi ukuthi ngelinye ilanga indiza iyobe isuswa nguye.

“Ayikho into ebingichaza njengokubuka ibhanoyi lisuka, ngihleli emotweni. Uma kuwumbukiso wamabhanoyi bengithokoza kakhulu.”

UMajor Mfeka uthe ngaphambi kokuthi angene embuthweni wezomoya wayethanda ukuba ngudokotela, yize ayengazi ukuthi ufisa ukuba udokotela owelapha ziphi izifo. Konke lokhu kwabuye kwaguquka.

“Ngelinye ilanga ngacabanga ukuthi ukuba wudokotela kwakungelona iphupho lami kodwa yiphupho likababa. Nguye owayefisa ukuba udokotela kodwa wagcina ebe nguthisha. Ngazibuza ukuthi konje mina ngifuna ukwenzani futhi yini engiyithandayo. Ngaqala lapho ukufunda ngezinto engingazifundela uma nginesayensi neMaths,” kusho yena.

Uthi uzakwabo ayefunda naye wathi ufuna ukuba yi-aeronautical engineer.

“Ngezwa ngiwuthanda lo msebenzi nami wokuba unjiniyela okhanda izindiza. Umalume wafika nencwadi eyayichaza ngemisebenzi ongayifundela uma unezifundo zesayensi neMaths. Ngathi ngisapheqa amakhasi ngibuka, ngabona isikhangiso sombutho wezokuvikela wakuleli wezomoya. Ngabona izifundo ezidingekayo nginazo, ngajabula, ngasithatha ngaleso sikhathi isinqumo.

Ungene embuthweni ngo-2008, ngo-2010 wangena esikoleni sokufundela ukushayela amabhanoyi, iCentral Flying School, esiseLangebaan, ngaphandle kwaseCape Town.

UMajor Mfeka ungumshayeli wendiza yempi kwiSouth African Air Force.

“Lo mkhakha kusengowamadoda, uma ukuwona abesifazane ababonwa kanti kumnandi ukuba nozakwenu besifazane ozoxoxa nabo. Yize ngingedwa, ozakwethu abangibandlululi,” kusho yena.

Le ntokazi ithi ukufinyelela kulesi sigaba kuseyisiqalo, isafisa ukuqhubekela phambili.

“Amantombazane asemancane afisa ukungena emkhakheni wokushayela izindiza kumele azijwayeze ukuya emibukisweni yezindiza, kulapho othola khona ulwazi,” kusho yena.