USEWOLE izindondo ezehlukene ngenxa yebhizinisi uNkk Constance Ngubane onezitolo eziyisihlanu zokudla eMgungundlovu
AKAFUNI abadayisi basemgwaqweni bagcine ngokubala iminyaka asebeyisebenzile kodwa ufuna bathuthuke njengaye owesifazane osewole izindondo ngenxa yebhizinisi lokudla.

UNkk Constance Ngubane (43) odume ngeConnie’s Kitchen eMgungundlovu, uthe akumanelisanga ukugcina ngokudayisa emgwaqweni yize ibikhona imali. Usomabhizinisi owaqala ngokusebenza egaraji likaphethroli, wachitha iminyaka eyisihlanu enetafula lokudayisa emgwaqweni.

“Ngafunda ngagcina ku-matric. Ngasuka ekhaya kwaSwayimane ngiyofuna amatoho edolobheni eMgungundlovu. Ngathola umsebenzi wokufaka uphethroli egaraji ngasebenza unyaka owodwa. Ngo-2003 ngaqala ngadayisa uswidi nogwayi emgwaqweni.”.

Uthe ngemali yokudayisa wathenga ucingo lokufonisa umphakathi olwalubizwa ngoMr Phone, engazi ukuthi kuzozaleka elinye ibhizinisi.

“Bengizwa abantu abasebenza emabhilidini aseduze kwalapho ngangidayisa khona befona becela ukuphathelwa ukudla. Ngabuza omunye wangitshela ukuthi bayahlupheka ngoba akekho obadayisela ukudla.”

Waqala wapheka ekhaya waphatha ukudla edayisela amakhasimende emgwaqweni. Uxakwe wukuthi ubengenayo iphemithi yokudayisa ukudla, ehlala exabana namaphoyisa omgwaqo.

Nokho uqhubekile nokudayisa ukudla, izimpahla zakhe ezibeka esitolo seNdiya ebesiseduze kwalapho abedayisela khona.

“Ngelinye ilanga usomabhizinisi wangitshela ukuthi useyasidayisa isitolo. Ngazama ukuboleka imali emabhange ngahluleka ngoba ibingekho nebengizibekela yona. Ngaphatheka kabi ngibona ukuthi ngizophunyukwa yithuba lebhizinisi. Ngaxoxela umyeni wami owayeshayela amaloli, wasula emsebenzini kwathi imali ayitholile sathenga ngayo isitolo ngo-2007.”

Indlela elibe nesasasa ngayo ibhizinisi lokudla, kudingeke avule esinye isitolo khona edolobheni ngo-2011. NgoNovemba 2015 wavula izitolo ezimbili ngosuku olulodwa. Kumanje unabasebenzi abawu-35 kulezi zitolo ezine zokudla. Ngo-2011 waqala uhlelo lokunikela ngokudla ezikoleni, abuye aphakele abahlala emgwaqweni.

Ngonyaka odlule uNkk Ngubane usungule inhlangano ezimele yokusiza osomabhizinisi abancane.

“Nginothando kakhulu lwabadayisa emgwaqweni. Ngesikhathi ngidayisa khona bengingayongi imali, ngabona ukuthi kuyingozi kanjani. Kumanje ngifundisa abadayisi ukuthi bafunde ukonga noma ngabe imali encane kanjani abayitholayo. Sinomkhuba wokudla yonke imali ngisho eyezitokofela sithenga ngayo ukudla.”

UNkk Ngubane uthe akumanelisanga ukuhamba kahle kwamabhizinisi ekubeni engafundile. Ngonyaka odlule uthole iDiploma yeBusiness Management abeyifundela eMsunduzi FET College. Manje wenza iDegree yayo iBusiness Management e-Unisa neTheology e-United Christ Bible Institute. Ngo-Ephreli ugcotshelwe ukuba wumfundisi webandla Ithemba lamaChristian in Zion. Unezindondo eziyisishiyagalombili ngenxa yebhizinisi nomsebenzi wokunakekela umphakathi.

“Ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi imfundo ayikhulelwa nokuthi imvelaphi yakho ngeke iwavimbe amaphupho. Ngashonelwa abazali ngangakwazi nokufunda kodwa sengisebenzisa ithuba enginalo manje ukuzithuthukisa,” kusho uNkk Ngubane.