WASHIYA umsebenzi wokuba yisosha ngaphansi kweSANDF uNksz Nelly Shozana wakhetha ukugxila ekubhaleni izincwadi
“ALIKHO ithuna lesishimane.”

La mazwi ashiwo ngumlobi wencwadi, iSingle At 34 uNksz Nelly Shozana waseWillowfontein, eMgungundlovu, othathe isinqumo sokungabi sothandweni phezu kokuba ehlekwa kuthiwa uyisishimane sentombazane.

“Baningi abahlezi bengihleka bethi akekho umuntu omdala njengami ongenandoda nongenangane. Bathi inkinga yami idalwa wukushima,” usho kanje.

Uthe le ngcindezi ibihambisana nokuthi atshelwe ukuthi amaqanda akhe ayabola, uzoba nenkinga yokuthola abantwana nokuthi kungani engatholi indoda ezomshada ngokushesha ngoba isikhathi siyahamba, iminyaka ayimile.

“Zonke lezi zinkulumo zigcine sezidala ukuthi ngesikhathi ngiyohlanganisa iminyaka engu-25 ngaba nokhwantalala. Abangani bami bebeshada, abanye bethenjiswa umshado kuthi abanye bethola izingane,” kuchaza uNksz Shozana.

Uthe ugcine eseba sothandweni nomlisa ahlangana naye esontweni kodwa izinto zangahamba kahle wathola ukuhlukumezeka. Uthe lo mlisa ubengelona uhlobo lwendoda abezifisela lona.

Konke lokhu kugcine kumenza ukuba alobe izincwadi eziqwashisa abanye ukuze bangangeni othandweni nomuntu ongahambisani nezimfuno zabo ngenxa yokwesaba ingcindezi yomphakathi.

Kule ncwadi ugeqa amagula ngempilo yakhe nezingqinamba ahlangana nazo ngenxa yabamehlulela ngokungajoli. Yize kunjalo uphinde abeke izizathu zakhe ezinqala.

Kulezo zizathu ubala njengokuhlezi enesikhathi sakhe esenele, ukuzithanda, ukunganakashelwa muntu nokuphila ngokukhululeka.

“Ukuthi ngiyayithokozela impilo yami akusho ukuthi angifisi ukuba nomuntu ozongithanda ngelinye ilanga kodwa kufanele kube ngozohambisana nengikufisayo endodeni.”

Lokhu uthe kubalulekile esikhathini samanje la uthola khona ukuthi abesifazane bayabulawa ngabasondelene nabo.