UDKT Zamansele Nsele uthe ufuna ukubhala umlando wobuciko baseNingizimu Afrika ukuze afundise ngesimo sempilo yabantu bakuleli ngaphambi kobandlululo nasemva kwalo
UFUNA ukubhala incwadi ngomlando wobuciko eNingizimu Afrika uDkt Zamansele Nsele (31) osohlwini lwentsha engu-200 eyenza izinto zenzeke eNingizimu Afrika.

UDkt Nsele ofundisa izifundo ze-Art History eNyuvesi yaseGoli, utshele Isolezwe ukuthi umlando nobuciko yizifundo ayezikhonzile aziphasa ngamalengiso.

Emuva kokuphothula u-matric uDkt Nsele uthi wenza izifundo zeFine Art futhi abazali bakhe babemgqugquzela ukuthi enze izifundo azithandayo.

"Abazali bami babazi ukuthi ngiyabuthanda ubuciko, babengiseka kukho konke engikwenzayo. Ngaze ngathola nomfundaze wokwenza izifundo ze-Art History ngaze ngafika ezingeni le-Ph.D,” kusho uDkt Nsele.

Uthe ufuna ukubhala incwadi enomlando wobuciko baseNingizimu Afrika ngoba ubuciko buyakwazi ukukhuluma ngomlando wezwe.

“Incwadi yami izobheka ukuthi singabusebenzisa kanjani ubuciko ukuze sithole kabanzi ngempilo yabantu abamnyama eNingizimu Afrika ngesikhathi sobandlululo nasekupheleni kwalo,” kusho uDkt Nsele.

Uveze ukuthi maningi amathuba emkhakheni we-Art History ngoba abenza lezi zifundo basebenza kuma-museum, art galleries, emabhange babe ngama-curator kwazise amabhange ayabuqoqa ubuciko.

Uthe abantu baphesheya beza eNingizimu Afrika bezofunda ngobuciko bakuleli bese bebhala izincwadi ezifundwa umhlaba wonke.

“Kuyadingeka ukuthi nathi siziqhenye ngomsebenzi wamaciko aseNingizimu Afrika sibhale nezincwadi ezizokhuluma ngomlando wawo zichaze nangokubaluleka kobuciko,” kusho uDkt Nsele.

Le ntokazi yaseMbali iveze ukuthi ifunde eBisley Primary, Alexander High naseGrace College.

Yayenza izifundo zesiNgisi, isiZulu, isiFrench, iBiology, i-Art neHistory.

Uthe ujabule ngokuba sohlwini lwentsha engu-200 eyenza izinto zenzeke eNingizimu Afrika ngoba ukholwa wukuthi izinto azenzayo zinomthelela omuhle ezweni.

UDkt Nsele uthe usesele nonina uNkk Phumzile Nsele owunesi e-England.

“Ziningi izinto umama azimisa empilweni yakhe ukuze sifunde ekhaya. Kukho konke ebengikwenza abazali bami yibona abagcizelela ukuthi ngibeke imfundo phambili bese ngilandelisa ngokunye. Kufanele sifunde singabantu besifazane ukuze sithathe izinqumo ezingcono empilweni yethu. Kufanele kube yizinqumo ezizoba nomthelela omuhle empilweni yabanye abantu emhlabeni,” kusho uDkt Nsele.