OWESIMAME okhuthaza abesifazane ukuthi bajahe imfundo kunokugana, uNksz Celiwe Chemane, onenhlangano ebuyisa ithemba kubantu
UBUYISA ithemba aluleke nabanye owesifazane owaphunyuka kabili bezama ukumganisa ngenkani ngomkhuba wokuthwala.

UNksz Celiwe Chemane (35), waseMzimkhulu, unenhlangano iHope Celiwe Development esiza lonke uhlobo lwabantu emphakathini. UNksz Chemane osebenza emkhakheni wezezimali eDurban University of Technology (DUT) eThekwini, uthe indawo akhulela kuyo ibikwazisa kakhulu ukuthi owesifazane kumele asheshe agane. Yize usakhona lo mkhuba wokuthwala ngakubo, uthe uyazama ukukhuthaza izingane zamantombazane ukuthi zibeke imfundo phambili ngoba naye imsizile. “Ngaphunyuka kabili bezama ukungithwala, ngicabanga ukuthi ngangineminyaka engu-16. Bekwaziwa nje ukuthi uma intombazane isiqede isikole kumele igane. Kunababefika bezobheka ukuthi yiziphi izintombi abangazithola, ngenhlanhla yami ngaphunyuka ngandlela thizeni."

Ukubona indlela esilele ngayo kokuningi indawo akhulele kuyo, kwenze ukuthi asungule le nhlangano ukubuyisa ithemba. Uthe waqala ukwenza imisebenzi yomphakathi ngo-2012 kodwa inhlangano wayisungula ngokusemthethweni ngonyaka odlule. “Wonke umuntu uyalidinga ithemba empilweni noma ngabe ukuphi. Yize okwamanje ngisagxile eMzimkhulu lapho ngikhulele khona, ngifisa ukufinyelela nakwamanye amazwe. Ngiyibheka yonke imikhakha yempilo ngoba ngiyazeluleka izingane ngokwezemfundo njengoba ngibe nenhlanhla yokusebenza esikhungweni semfundo ephakeme."

Uveze ukuthi ubuyisa ithemba nakwabesifazane abagane bebancane ukuthi basengakwazi ukwenza okuthize ukuzithuthukisa ngisho kwezamabhizinisi nemfundo. Nezingane zabafana akazishiyi ngaphandle njengoba kukhona izinhlelo ezibhekene nazo ngqo. NgoDisemba uNksz Chemane ehlangene nezinye izinhlaka zomphakathi, wenze uKhisimusi wezingane. Uthe ubefuna ukubuyisa ithemba ezinganeni zasemakhaya ukuthi nazo zingakuthola okufana nezasedolobheni. Lo mcimbi awubiza nge-Edu Christmas, uthe uzoba minyaka yonke ngesikhathi sikaKhisimusi. Uphinde wenza nomdlalo webhola lapho ebephinde eqwashie ngezidakamizwa. Uthe ngoFebhuwari uzoba nomunye umdlalo kulandele nesithangami sabesifazane ngoMeyi.

UNksz Chemane wakhuliswa ngunina obenguthisha kodwa athe ngalezo zikhathi ubengaholi imali etheni.

Ungomunye wabesifazane abambalwa abakwaze ukuphumelela bafunde bagogode phezu kwesimo abakhulele kuso kule ndawo. Emuva kokuqeda * -matric wenza iCost and Management Accounting eDUT walandela ngeB-Tech yeCorporate Administration. Wenze iHonours eMancosa kanti manje wenza iMaster’s in Business Administration khona eMancosa.