UNKSZ Sabeliwe Gwala ongomunye wabanikazi beBambelela Alluminium and Steel Works Isithombe: Sithunyelwe
UKUNGAYITHOLI inkampani ezomqeqesha ukuze athole isitifiketi sakhe kuholele ekutheni agcine esewusomabhizinisi.

UNksz Sabeliwe Gwala ungomunye wabanikazi benkampani iBambelela Steel Works And Alluminium eyenza amafasitela e-alluminium, ama-carports, amasango ensimbi, ama-buglar gaurds.

UNksz Gwala ungene kulo msebenzi ngo-2015. Ngaleso sikhathi ubenza uN6 kwiHuman Resource, eLangeni College, eseNtuzuma.

“Angiyitholanga inkampani ezongiqeqesha kwiHuman Resource. Angizange ngidikibale kodwa ngaphuma ngingena ezinkampanini ngenza noma yimuphi umsebenzi engiwutholayo,” kusho uNksz Gwala.

Ngo-2015 uthe wahlangana noMnuz Joe Munguembe owayenza lo msebenzi.

“Ngamtshela ukuthi ngifuna umsebenzi, akazange anginake wabona intombi washela. Ngaleso sikhathi ngangigxile ekutheni kumele ngithole umsebenzi ngamziba ngaqhubeka ngafuna umsebenzi. Ngenza amatoho ehlukene okubalwa kuwo ukuhlanza izindlu, ukuba uweta neminye. Ngabuye ngahlangana naye wangitshela ukuthi ibhizinisi lakhe selikhulile kungaba njani ngifike ngizobona ukuthi yini engingayenza,” kusho uNksz Gwala.

Wafika ibhizinisi selikhulile kodwa indlela uMunguembe ayeliphethe ngayo yayenza ukuthi lingakhuli ngendlela efanele. Wabona ithuba lokuthi alikhulise. Waqala ngokuvula ikhasi lalo ibhizinisi wamsiza ekutheni benze izinhlobo eziningi zamafasitela neminye imisebenzi yensimbi ukuze amakhasimende athole konke akufunayo.

“Ngenxa yokusebenza kwami savumelana ngokuthi kungcono ngingabi ngumsebenzi kodwa nami ngibe ngomunye wabanikazi bebhizinisi. Njengamanje sinemoto yethu esidiliva ngayo umkhiqizo wethu. Kancane kancane kuzogcina kuyile nto esiyiphuphayo,” kusho uNksz Gwala.

UNksz Gwala noMunguembe sebeyizithandani kanti bathi ukuthandana kwabo akuliphazamisi iphupho labo.

UNksz Gwala umsebenzi wakhe omkhulu ukufuna amakhasimende, ahambe aye emizini yawo ayokala amafasitela, izicabha, amasango nalapho kuzofakwa khona i-carport.

“Ngesinye isikhathi amakhasimende aba nokungingabaza ukuthi ngiyakwazi ukukala kahle. Bangibuza kaningi ukuthi sengike ngawenza yini lo msebenzi phambilini noma ngiyaqala. Uma sekuzofakwa bebona ukuthi lokho okufakwayo kungena ngendlela baba nokungethemba baze babuze nezinye izinto kimi. Ngemuva komsebenzi ngibuye ngibafonele ngibabuze ukuthi benelisekile yini ngomsebenzi wethu. Lokho kwenza ukuthi kube yibo abasitholela amanye amakhasimende,” kusho yena.

Uthe ziningi izinto ezintsha eziqhamukayo kulo mkhakha wabo. Yena uhlale efunda izinto ezintsha bese etshela isoka lakhe ngazo baqale ukuzikhangisa amakhasimende azibone.

Nakuba ibhizinisi labo ethi likhula kahle uthe kukhona ababona bebancane bangafuni ukubakhokhela ngendlela.

“Sesize safunda ukuthi ingxenye enkulu yemali umuntu ayikhokhe ngaphambi kokuthi senze umsebenzi ngoba besiba nenkinga amakhasimende engasikhokheli kahle. Sigcina sishodelwa yimali yokwenza imisebenzi yamanye amakhasimende,” kusho yena.