UNKSZ Senamile Masango ongowesifazane wokuqala e-Afrika oke waya esikhungweni iCERN esicwaninga ngenuzi, eSwitzerland Isithombe: Sithunyelwe

UNksz Senamile Masango (30) owenza iMasters kwiNuclear Physics, e-University of Western Cape, ungowesifazane wokuqala obe yingxenye yethimba lokuqala lososayensi base-Afrika ebelihola ucwaningo ngenuzi, esikhungweni esicwaninga ngayo e-Europe, iCERN, eSwitzerland.

UNksz Masango ongowokuzalwa KwaNongoma ushiye umsebenzi wokuba yiProject Manager nyakenye wabuyela edeskini ngemuva kokushona kwendodakazi yakhe, uSindisiwe (7).

“Ngemuva kokushona kwengane yami bengizizwa nginengcindezi ngase ngikhetha ukuthi ngike ngibuyele edeskini ngiyofunda.

Ngesikhathi ngifika enyuvesi ngihlangane nethimba elibe nenhlanhla yokuthi lithole leli thuba ebekungelokuqala.

Bekujwayele ukuthi ososayensi base-Afrika babambisane nabanye uma kwenziwa ucwaningo kulesi sikhungo.

Akulula khona ngoba imfundo yethu ayifani kodwa kuyenzeka,” kusho uNksz Masango.

Uthe yizinto ezingabonwa ngamehlo ezibambe ukuthi izingcezu zenuzi zingawi zihlale zisemkhathini.

Uthe inuzi ingasiza ekutheni kwelashwe izifo nokuthi kukhiqizwe ugesi.

UNksz Masango uthe ukhule ezitshela ukuthi uzongena emkhakheni kagesi ngoba ubethanda iPhysics.

Lokhu kushintshe ngesikhathi efunda uGrade 8 uthisha wakhe ebafundisa ngabantu abahamba emkhathini, ama-astronauts.

Senamile Masango

“Lolu thando lwabuye lwashintsha ngesikhathi ngifunda uGrade 11 ngathanda ubunjiniyela. Ngathola ukuthi izifundo esicabanga ukuthi ezobunjiniyela eziningi azibenzi onjiniyela kodwa zibenza ama-technician noma ama-techonologist okungebona ubunjiniyela ngqo.

Ngafaka isicelo sokufundela ubunjiniyela eWits kodwa ubaba wathi ngeke ngilunge ukuyofunda kwesinye isifundazwe ngoba ngisemncane.

Ngangineminyaka ewu-15, ngangisheshe ngangena esikoleni,” kusho yena.

Enyuvesi yaKwaZulu-Natal washoda ngephuzu elilodwa. Uyise wamtshela ukuthi akaye oNgoye ayofundela ubummeli.

Efika khona wabona izifundo ezazisondelene nayekuthanda, iBusiness and Electronics.

“Inkululeko yokuziphatha sengisenyuvesi yangiphazamisa, ngangenza kahle ezifundweni zami. Ngakhulelwa ngineminyaka ewu-16.

Ngabuyela ekhaya, ngaze ngabuyela (enyuvesi) ngo-2009 sengiyoqedela. Ngibonga ukuthi ubaba wangeseka kukho konke. Ushone ngo-2010 esezwile ukuthi ngiphasile,” kusho uNksz Masango.

UNksz Masango uzalwa esithenjini, unina ungowesithathu. Uyise wayengumhloli wezikole.

“Ekhaya besingasokoli kodwa ubaba ubethanda ukuthi lokho esinakho sabelane ngakho.

Nginenhlangano engenzi nzuzo, iWomen Scientist in Africa. Ngayo ngifuna ukuthuthukisa abesifazane base-Afrika, hhayi eNingizimu Afrika kuphela,” kusho yena.