UNKSZ Makhanyi Silangwe ongumsunguli wenhlangano efundisa intsha ngamasiko Isithombe: Phumelele Nxumalo

UTHANDO lwabantu abadala namasiko lwamenza wasungula inhlangano ehlanganisa ogogo ukuthi bafundise abantu abasha ngamagugu esizwe esimnyama.

UNksz Makhanyi Silangwe (29) waKwa-B KwaMashu ungumsunguli weBadiniwe Foundation, okuyinhlangano ayiqamba ngegama likagogo wakhe ongasekho emhlabeni.

Uthe le nhlangano wayisungula nyakenye ngoba enesifiso sokuvakashisa ogogo bendawo kwamanye amazwe ukuze bayoxoxa ngamagugu aseNingizimu Afrika.

“Sengivakashele amazwe angaphezu kuka-35 ngixoxa ngobuhle bezwe lethu yingakho kuyisifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngingahambi ngedwa kepha ngihambe nogogo bendawo okuyibona abasifundisa konke esikwaziyo ngemvelaphi yethu. Thina bantu abasha sinamathuba amaningi, ekuvakasheni kwami phesheya angikaze ngikhokhe lutho yingakho kwangithinta ukuthi ngelinye ilanga nogogo abawumthombo walokho esikwaziyo nabo bavakashele phesheya ngelinye ilanga ukuyoxoxa ngomlando wethu.”

Echaza ngeBadiniwe Foundation uthe ayigxilile kuphela ebantwini abadala kepha isiza namantombazane asemancane ukuthi azi ngemvelaphi yawo futhi azigqaje ngobuzwe bawo.

Uveze ukuthi bayahlangana njalo ngoLwesithathu ukufundisa amantombazane asemancane ubuciko bezandla, ukudansa, ukulingisa kanye nokucula ukuze angalahlekelwa izinto ezingamagugu esizweni esimnyama.

Uthe eqala ukuya phesheya wayehamba neK-Cap Alive Kids bexhaswe uMnyango wezamaCiko amaSiko behambisana neTourism Indaba.

Waphinde wahamba neqembu Umoja, okuyiqembu elidume ngemidlalo yeshashalazi nomculo ogqugquzela ubunye nokuzigqaja ngamasiko.

UNksz Silangwe uthe kuyisifo sakhe ukuthi bathole uxhaso ukuze afezekise iphupho lakhe lokuyisa ogogo phesheya bayoxoxa ngezwe njengoba nentsha iwathola lawo mathuba

“Ogogo esinabo kule nhlangano bangu-15, abantwana bamantombazane esinabo bangu-20. Ukusungula kwami le nhlangano kwakuwukulekelela kahle kakhulu emphakathini ngoba kwesinye isikhathi ngithola ngisho izingcingo ezivela kubazali bengibonga ngokuqoqa amantombazane asemancane ngiwenzise into ezowagcina ematasa angaze aphume endleleni,” kusho uNksz Silangwe.