UNKK Khulile Lamula onebhizinisi lokwenza ubuhlalu i-Imara Jewellery, imikhiqizo yakhe esikhonjiswa nakwamanye amazwe
ISIYAZIWA naphesheya imikhiqizo yobuhlalu yowesifazane oseqeqesha nabanye ngomsebenzi wezandla.

UNkk Khulile Lamula (45) oyiManaging Director ye-Enza Management, usungule nebhizinisi lokwenza ubuhlalu elibizwa nge-Imara Jewellery. Uthe ukufaka isimanjemanje emikhiqizweni yakhe yikona okudonsa amehlo nakwamanye amazwe.

“Ngakhulela KwaHlabisa okuyindawo edume ngokweluka obhasikidi ngelala. Ngenxa yokubona isasasa lobuhlalu, ngagcina sengizifundela nokubenza ngibudayise,” echaza.

UNkk Lamula owayenguthisha, uthe ukuqala i-Imara Jewellery kwenzeke emuva kokusebenza nenkampani iFuture Works kusukela ngo-2004, egxile emkhakheni wokuqhakambisa umsebenzi wezandla. Uthe namanje usasebenza nale nkampani ukuqeqesha abenza imisebenzi yezandla, enze nabantu baqonde ibhizinisi lalo msebezi aphinde avundulule namakhono. Ngo-2016 wanikwa ithuba lokuqeqesha abesifazane abangu-25 abenza umsebenzi wezandla KwaNyuswa, okuyikona athi kumenze wanogqozi lokuqala i-Imara Jewellery.

Eminye yemisiko kaNkk Khulile Lamula. Isithombe: SITHUNYELWE

“Emuva kokubaqeqesha savumelana nabo ukuthi siqhubeke sisebenze ndawonye. Umsebenzi wami ukuthi ngibadwebele uhlobo lwemikhiqizo engiyifunayo bese bona beyayenza. Namanje ngisasebenzisana nabo laba besifazane. Okuhlukile esikwenzayo ukuthi obethu ubuhlalu obukuswenka akubona obemvunulo kuphela. Lobu ungabugqoka noma yinini ngoba kufakwe nesandla sesimanje,” kuchaza yena.

UNkk Lamula uthe emikhiqizweni abayenzayo kubalwa imigexo, amabhangele namacici. Yize egxile emikhiqizweni yabesifazane, uthe ikhona imigexo engakhethile ubulili. Isifiso sakhe ukuthi aphakele wonke amazwe kodwa okwamanje unamakhasimende eParis, eFrance lapho eseke wayokhangisa khona.

Kweminye imibukiso asekhangise kuyo ngonyaka okubalwa i-Algeria Cultural Season, iDecorex, iNiger Home and Decor eNigeria, iSummer Fashion Show eParis neDurban Fashion Fair.

Ukhangise nakwiTorino Fashion Week, i-Africa Fashion Exchange, i-Export Week, iGhana Cultural Exchange kanti usazokhangisa nsasembukisweni waseKenya.

Okwamanje imikhiqizo yakhe itholakala e-Oyster Box Hotel naseDurban Art Gallery. Uveze ukuthi uziqalele ngemali yakhe ibhizinisi kodwa uma eyokhangisa kwamanye amazwe e-Afrika usizwa yiSmall Enterprise Development Agency, emxhasa ngezindleko zohambo. UMnyango wezoBuciko namaSiko umxhasa uma eya emazweni ase-Afrika kanti noMasipala weTheku uyameseka. UNkk Lamula uneziqu zobuthisha zase-University of Zululand nezeLocal Economic Development e-University of KwaZulu-Natal.