AKUMKHATHAZI ukugqoka usayizi 50 uNksz Zinhle ‘Mdudlana’ Ngidi osungule inhlangano Izidudla Eziythandayo ukuqeda ukuzenyeza kwabesifazane abakhuluphele Isithombe:FACEBOOK
AKAKHUTHAZI ukuthi abantu bakhuluphale kodwa ufuna bazamukele ngendlela abakhiwe ngayo, owesifazane osungule inhlangano yezidudla.

UNksz Zinhle ‘Mdudla’ Ngidi (36) waseMzinto, ungumsunguli weZidudla Eziythandayo. Le nhlangano wayisungula noNksz Thembeka Bophela.

UNksz Ngidi uthe le nhlangano yaqala ekhasini likaFacebook ukuze abesifazane abondlekile bangazenyezi. Yize egqoka usayizi 50 ezingubeni, uthe akazenyezi kodwa okubalulekile ukuzamukela bese eyazithanda.

Uthe walivula ngo-2013 ikhasi likaFacebook ngoba ebona indlela izidudla ezizenyeza ngayo.

“Inhloso enkulu ngaleli qembu ukubuyisa ukuzethemba kwabesifazane abayizidudla. Ngaqala ngokubhala izinkulumo ezakhayo, ngaqala nokwenza izithangami lapho sixoxa ngezinselelo esibhekana nazo,” echaza.

Uthe le nhlangano isinamalungu abhalise ngokusemthethweni angaphezu kuka-200 kuzo zonke izifundazwe. Bakhona nabangajoyinile kodwa abangabalandeli bekhasi futhi abahambela nemicimbi. Ngokwakhe izidudla ziqala kwabagqoka usayizi 38 kuya phezulu.

Ebala izinselelo ezihlangabezana nazo izidudla, uthe ukugconwa ngendlela ezibukeka ngayo, okwenza zingazethembi.

Ubale nezinselelo zokuhlaselwa kalula izifo ngenxa yokukhuluphala.

“Uma sihlangene asikhuthazani ukuthi sikhuluphale kodwa siyakhana, sibuyise nokuzethemba kwabanye. Siyakhuthazana ukuthi sidle ngendlela efanele futhi sizivocavoce. Sike saba nohlelo lapho besihlangana sizivocavoce njalo ngoMgqibelo eThekwini,” kusho yena.

AMALUNGU Ezidudla Eziythandayo abenze iGala Dinner ngoDisemba kuklonyeliswa namalungu amadala Isithombe:FACEBOOK
AMALUNGU Ezidudla Eziythandayo abenze iGala Dinner ngoDisemba kuklonyeliswa namalungu amadala Isithombe:FACEBOOK

Ezinye izinkinga athe babhekena nazo, ukungabatholi osayizi babo ezitolo.

Ukhala ngokuthi izingubo ezinhle nezihehayo zenzelwa kuphela abanemizimba emincane, okwenza kubona kube nzima ukugqoka abakuthandayo.

Uveze ukuthi ngisho ezimpahleni zangaphansi, ezezidudla azakhiwe ngendlela ehehayo njengalezi ezijwayelekile.

“Ngeke siyishintshe indlela esakhiwe ngayo yingakho kumele samukele. Esijwayele ukuchushisana ngakho ukuthi sigqoke ngendlela ezokwenza sibukeke. Inkinga kwabanye bethu ukuzimpintsha ezingubeni ezingakhelwe izidudla bese nabantu bayasizakala, basigcone,” echaza.

UNksz Ngidi uthe bafuna nokuvakashela izikole bakhuthaze nezingane zamantombazane ezikhuluphele ukuthi zizamukele.

NgoDisemba benze iGala Dinner okokuqala, esizoba minyaka yonke. Bekuhlangene zonke izidudla kuzo zonke izifundazwe.

Kube nemiklomelo kulabo abaqala ngesikhathi kusungulwa ikhasi likaFacebook.

UNksz Ngidi uveze ukuthi ezinye izidudla azikhuluphaliswa ukudla kodwa kusuke kuwufuzo emndenini.

Uthe naye ngisho angazivocavoca akanciphi. Kumanje indodakazi yakhe eneminyaka engu-11 uthe ikhuluphele kodwa uyayikhuthaza, aye nayo nasejimini.

Ekhasini labo likaFacebook njalo ngenyanga kuvotelwa isidudla esivelele bese kufakwa isithombe saso.